PROPOSTA D’ACORD (I) COMPLEMENT D’OPERATIVITAT PLENA

Esteu aquí

COMUNICAT (PDF)

PROPOSTA D’ACORD (I) COMPLEMENT D’OPERATIVITAT PLENA

 

EN QUÈ CONSISTEIX?

Amb la realitat de la plantilla actual, que precisa ser corregida, es sol·licita aquest complement transitori i temporal fins a comptar, de manera efectiva, amb els agents que la Junta de Seguretat de Catalunya estableixi com a necessaris, amb l’objectiu de compensar la sobrecàrrega de treball assumida pels membres del Cos per la falta d’efectius.

La percepció d’aquest complement,  ha d’esser de caràcter universal i homogeni per a tots els grups i categories,  i està condicionat a la prestació efectiva dels serveis planificats ordinaris.

L’ import d’aquest complement s’hauria de  fixar en 1680 € anuals, a percebre en 12 mensualitats.

El complement de prestació de serveis s’ha de percebre íntegrament sempre que els membres del CME realitzin totes les jornades ordinàries planificades.

Aquest complement es reduirà en 105 € per cada jornada no realitzada sobre el nombre de jornades planificades en el propi mes, amb el límit reductiu corresponent al complement mensual que correspongui.

No es reduirà en els supòsits establerts a la Llei 8/2006 de conciliació familiar i laboral, en vacances, permisos i llicències, en situacions d’incapacitat laboral com a conseqüència d’accident laboral, ni tampoc en el supòsit que la jornada no realitzada es recuperi amb una altra jornada de la mateixa naturalesa dins l’any natural i d’acord amb les necessitats del servei.

 

PER QUÈ EL DEMANEM?

  1. És una mesura justa per tal de gratificar el sobreesforç al que és sotmès el Cos diàriament degut a la falta d’efectius.
  2. La Subdirectora General de Recursos Humans ja va oferir un complement en condicions similars però amb uns imports que en aquell moment ja ens semblaven una falta de respecte 350 euros en dos pagaments de 175 euros per semestre, tot i que encara havia de passar per la Comissió de Retribucions i despeses de personal en data 20/10/2018. A més, es restringia l’accés a només l’escala bàsica i intermèdia de USC i ARIC,excloent a persones en segona activitat, amb la exempció de fer nitsreconeguda,  reduccions de jornada que no realitzin servei en horari nocturn.
  3. Per últim, perquè aquest complement s’ha signat igual al que proposem i en idèntiques condicions a l’últim Acord de condicions laborals dels funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat per al període 2019-2022 el passat 24 de maig de 2019 pel nostre Conseller.

 

Barcelona, 30 agost de 2019

 

Categories: 
Newsletter category: