PROPOSTA D’ACORD (II): HORARI DE TORN (T)

Esteu aquí

PROPOSTA D’ACORD (II): HORARI DE TORN (T)

COMUNICAT (PDF)

 

PROPOSTA D’ACORD (II): HORARI DE TORN (T)

 

EN QUÈ CONSISTEIX?

El Decret 146/1996, de 30 d’abril, va establir règim horari de torn (T) i especial (E). Les unitats que requereixin la presència d’efectius les 24 hores del dia durant tot l’any, gaudirien d’un règim d’horari de torn (T), fet que suposa:

  • Q5 com a quadrant de referència, i Q3 de reforç.
  • Planificació anual fixa.
  • Aplicació de coeficients des del primer canvi, tant de jornada, horari o canvi d’escamot.
  • 218 hores de vacances a Q5 i 208 a Q3.

L’horari especial flexible (E) permet quadrants de referència no homogenis; permet variar la planificació amb 24 hores d’antelació; canvis d’horari o d’escamot sense aplicació de coeficients; i  reducció a 180 hores de vacances. Malgrat ésser unitats que requereixen la presència d’efectius les 24 hores del dia, s’assigna l’horari especial flexible (E) a unitats com USC, Sales de Comandament, ARSET, ARIC o APEN, situació que comporta no poder tenir garantida la seva planificació ni els seus canvis amb aplicació de coeficients, o tenir 180 hores de vacances front a les 218 que els hi correspon segons Decret 146/1996.

 

QUÈ DEMANEM?

El règim horari de torn (T) s’aplicarà al personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra que ocupen un lloc de treball que es desenvolupa en unitats en què es requereix la presència d’efectius les 24 hores del dia durant tot l’any, segons estableix l’art. 5 del Decret 146/1996, de 30 d’abril.

Els cicles de treball del personal subjecte a aquesta modalitat horària estan formats per les seqüències dels cicles i dels torns de treball previstos en el quadrant de cinc setmanes (Q5) i en el quadrant de reforç de tres setmanes (Q3) inclosos en l’Annex 1 de la proposta.

L’assignació dels funcionaris als escamots s’efectuarà en el moment de fer la planificació anual dels cicles de treball segons estableix l’art. 5.3 del Decret 146/1996, de 30 d’abril.

Quan per causes inherents o derivades del servei, en els dies festius previstos a la planificació anual s’hagi de treballar o realitzar formació obligatòria, a aquestes hores se’ls aplicaran els coeficients multiplicadors determinats a l’Annex 2 del Decret 146/1996, de 30 d’abril; i en especial:

  1. Quan es doni un canvi d’escamot, torn de treball o un canvi en la franja horària.
  2. Quan el canvi de planificació suposi un perllongament de jornada o un canvi en la franja horària tot i que no comporti canvi de torn treball.
  3. Quan un cop fet el canvi de planificació per a la realització d’un servei en un dia inicialment previst com a festiu, la persona funcionària no pugui fer-lo efectiu.
  4. Quan es realitzin activitats de formació obligatòria en dies festius.
  5. Quan es produeixi una reincorporació al servei, entesa com la situació que es produeix quan una persona funcionària ha d’entrar novament de servei una vegada finalitzada la seva prestació planificada.
  6.  

[LLEGIR MÉS...]

 

Categories: 
Newsletter category: