PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

Esteu aquí

PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

COMUNICAT (PDF)

ANNEX I (PDF)

ANNEX II (PDF)

 

PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

 

0. Introducció.

I

L’art. 47 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, estableix que els membres del cos de Mossos d’Esquadra han de complir estrictament la jornada i l’horari de treball que siguin determinats reglamentàriament.

El Decret 146/1996, de 30 d’abril, va establir que les unitats que requereixin la presència d’efectius les 24 hores del dia durant tot l’any, gaudirien d’un règim d’horari de torns, amb una planificació anual fixa i l’aplicació de coeficients des del primer canvi, tant de jornada, horari o canvi d’escamot.

El règim horari de torn (T) establert al Decret 146/1996, de 30 d’abril, imposa reglamentàriament com a quadrant de referència un Q5 homogeni a totes les unitats, i un Q3 com a quadrant de reforç.

El règim horari de torn és una garantia perquè no es pugui variar per part  de l’administració la planificació anual excepte necessitats del servei urgents, sobrevingudes i conegudes amb menys de tres d’antelació. Els darrers exemples de modificació de la planificació dels membres del cos que mantenen el règim de torn van ser les resolucions dels dispositius CRONOS i ÀGORA.

Així mateix, l’horari de torn (T) comporta el gaudiment d’un període de vacances de 218 hores (Q5) i 208 hores (Q3).

Per altra banda, el Decret 146/1996, de 30 d’abril, recull la possibilitat d’un horari especial flexible (E), que permet canviar la planificació amb una antelació mínima de 24 hores i sense aplicació de coeficients, per exemple en els canvis d’escamot.

Lluny de les 218  hores de vacances assignades al règim horari de torn, a l’horari especial flexible (E) es gaudiran de 180 hores (art. 18 del Decret 150/2010, de 2 de novembre, de llicències, permisos i vacances).

L’Acord sindical de 29 de gener de 2015 va suposar l’establiment d’un horari especial flexible (E) per les Unitats de Seguretat Ciutadana, Sales de Comandament, Àrea Penitenciària, Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats i l’Àrea Regional d’Instrucció i Custòdia de Detinguts.

L’horari especial flexible (E) d’aquestes unitats ha comportat una retallada de drets respecte al Decret 146/1996, de 30 d’abril, i entre d’altres, la possibilitat de modificar mensualment la planificació o la possibilitat d’imposar canvis d’escamot indiscriminadament i sense aplicació de coeficients.

En aplicació de l’Acord de 29 de gener de 2015 es va dictar la Instrucció 7/2015 on es fa desaparèixer en la pràctica el règim de torns en benefici de l’administració i en perjudici dels membres del cos de Mossos d’Esquadra.

El present acord pretén la recuperació dels drets perduts durant aquest temps i retornar al règim de torn per les unitats que requereixen la presència d’efectius les 24 hores del dia durant tot l’any (USC, APEN, ARIC, Trànsit...), fet que comporta disposar d’una planificació anual fixa, no modificable mensualment ni amb 24 hores d’antelació, un Q5 garantit pel Decret 146/1996, i l’aplicació sempre i en tot cas dels coeficients multiplicadors en qualsevol canvi respecte a la planificació anual.

Quant a les unitats amb un règim horari especial específic com poden ser ARRO o BRIMO, es manté els seus quadrants i règims horaris, però també gaudiran de l’aplicació de coeficients davant de qualsevol canvi respecte la seva planificació anual.

D’aquesta forma es compatibilitza per aquestes unitats les seves especials funcions que requereixen un règim horari diferent i que es manté intacte, amb una compensació en cas de canvis respecte la seva planificació anual que els hi comporta un greuge en el seu dret a conciliar la vida familiar i laboral, greuge que no està inclòs dins les retribucions i els complements que per la seva especialitat perceben.

Així mateix, l’administració, en aplicació dels principis de constrenyiment de la despesa pública, haurà de vetllar perquè es produeixin els mínims canvis possibles en les unitats policials respecte a la planificació anual donat que qualsevol variació comportarà l’aplicació de coeficients, i  en el seu cas, el pagament d’hores extraordinàries.

 

II

La Instrucció 9/2006, de 26 de setembre, modificada per la posterior Instrucció 9/2009, de 21 de setembre, sobre la formació dels funcionaris del CME, estableix que hi haurà una formació obligatòria, que pot ser tant en interès del servei com interna i de promoció i provisió.

Aquesta formació obligatòria és una obligació derivada del lloc de treball i per tant té la consideració de jornada de treball a tots els efectes com no pot ser d’una altra forma. Ara bé, les ordres de fer formació voluntària no respecta la jornada de treball establerta al Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de mossos d’esquadra. A títol d’exemple, no es respecta els dos dies de descans mínims després de 7 dies seguits treballant; no es planifica una jornada de treball formativa de 8 hores i 30 minuts per aquells agents que fan serveis en unitats de 24 hores en Q5 (art. 5.5), o 8 hores per aquells que opten per quadrant de reforç Q3; o un mínim de 6 hores pels que desenvolupen la seva feina en unitats que no fan serveis les 24 hores i és necessari adaptar el seu horari com a especial flexible. Tampoc s’apliquen els coeficients multiplicadors establerts a l’Annex 2 per la planificació d’hores de formació en dies festius o lliures de servei segons la seva planificació anual .

Així mateix, tampoc es compleix el mínim d’hores de formació obligatòria anual en unitats com les adscrites a l’Àrea de Recursos Operatius.

 

III

A la redacció de les bases de les convocatòries per la provisió de llocs de treball, a la pràctica no comporten cap intervenció decisòria de les organitzacions sindicals representatives. Reglamentàriament tan sols s’exigeix comunicar la proposta a les organitzacions sindicals i finalment són aprovades sense tenir en compte les esmenes proposades.

 

LLEGIR MES...

[ANNEX I]

[ANNEX II]

Categories: 
Newsletter category: