ALTRES

Esteu aquí

1989
1989-06-12 Directiva 89391CEE seguretat i salut laboral

1995
1995-11-8 Llei 31 PRL

1997
1997-05-30  RD 773/1997 EPIS
1997-04-14 RD 485 senyalització seguretat i salut treball
1997-04-14 RD 486 seguretat i salut llocs de treball
1997-07-18 RD 1215 utilitzacio epis

1998
1998-04-30 RD 780 Reglam Serveis Prevenció
1998-07-10 RD1488 adaptación legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General Estat

1999
1999-11-5 Llei 39 conciliació de la vida familiar y laboral de les persones  traballadores
1999-07-16 RD 1254_1999 Medidas de control de los riesgos inherentes

2000
2000-08-4 RDL infracc i sancions ordre social

2001
2001-04-06 RD 374.2001 Riesgos agentes quimicos
2001-04-06 RD 379_2001 Reglamento de alma_pro quim
2001-09-28 RD 1066 Emisiones radioelectricas
2001-06-08 Real Decreto 614.2001 riscs electric

2002
2002-09-16 ORDRE PRE2317 Modificacion de los anexos I
2002-08-02 RD 842_2002 Reglamento Electrotecnico para Baja Tension

2003
2003-06-12 RD681_2003  riscos exposició incendis i explosius
2003-02-28 RD 255_2003 Reglamento sobre Clasificacion

2004
2004-01-30 RD 171 coordinacio empresarial
2004-10-5 Decret 399 delegats prevenció

2006
2006-03-17 RD 314 Codigo Tècnic  Edificació
2006-11-10 RD 1299 quadre malalties professionals
2006-03-10 RD 286.2006 riscos exposicio soroll
2006-05-19 RD 604.2006 RSP

2007
2007-03-22 LO igualtat efectiva
2007-03-23 RD 393 Norma Bàsica de Autoprotecció
2007-09-04 Decret193 mesures correctores

2008
2008-01-18 RD 35.2008 inst_radioactives
2008-04-22 PROPOSTA ACORD SEGONA ACTIVITAT CME
2008-12-16 DECRET 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d'esquadra.

2009
2009-02-23 Inst. adapt. llocs treball i 2a activitat
2009-03-06 Real Decreto 298_2009

2010
2010-06-29 Decret 82 mesures autoprotecció
2010-11-16 Decret 171 Registre delegats prevevencio
2010-09-13 Decret POLICIA FORAL 55 Prevenció Riscos Laborals
2010-05-19 Llei11Agència Catalana Inspeccio Treball

2011
2011-10-10 Lley 36 JurisdiccioSocial

2014
2014-05-20 DECRET 67/2014 modificació Decret 320/2011, reestructuració Departament d'interior afectació Prevenció de riscos i salut laboral

2015
PROTOCOL CME RESOLUCIÓ CONFLICTES
PROTOCOL PER ASSETJAMENT LABORAL FUNCIÓ PÚBLICA GENCAT 

CODI PENAL LO SC 4/2015 i LECrim + 13/2015

ALTRES
CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES AUDITORIES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Socorrismo Laboral y primeros auxilios MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

 

Categoria: