RESPOSTA SGRRHH IMPLANTACIÓ NOU HORARI “2-2-3” ART PONENT

Esteu aquí

4/2015

 

Sr. Albert Batlle i Bastardas

Director General de la Policia

 

Assumpte:IMPLANTACIÓ NOU HORARI “2-2-3” ART PONENT

 

Benvolgut Senyor:

 

El Parlament de Catalunya, va adoptar el passat 21-3-2013 la Resolució 45/X sobre els torns de servei i altres, anteriorment la Resolució del Parlament 184/VIII on instava el Govern a una distribució dels torns de servei que donés estabilitat horària. Fa uns dies alguns dels sindicats representatius del CME van anunciar que s’eliminaran horaris com el 2-2-3 i altres, els quals DIFICULTEN L’ESTABILITAT HORÀRIA DELS MEMBRES DEL CME.

 

A l’ART-Ponent, els agents que tenen una ADAPTACIÓ LABORAL per prescripció facultativa, i es troben exempts de fer nits,  se'ls ha informat amb data 15-01-2015, que a partir de l’1-02-2015 faran un nou “quadrant”, PRÀCTICAMENT UN 2-2-3 (en vies D’EXTINCIÓ), però AGREUJAT en aquest "NOU INVENT”.

 

Destaquem d’aquest NOU “HORARI/QUADRANT”:

 

-Manca de definició concreta d’escamots o grups de treball, que permeti permutes de servei per a la conciliació de la vida personal/ familiar, entre els agents assignats a aquest nou “torn”.

 

-Aquests agents SÓN 100% OPERATIUS, és a dir, malgrat la seva PRESCRIPICIÓ MÈDICA DE NO REALITZAR TREBALL NOCTURN, faran tasques com a qualsevol altre agent assignat al Q10 o de l’especialitat de trànsit SENSE LIMITACIONS.

 

-La seva planificació anual NO ESTABLEIX TORN DE TREBALL, només TREBALL (TR) O FESTA, dificulta la conciliació familiar / laboral, per manca de coneixement del torn, ja sigui Matí, Tarda o torn partit.

 

-S’han planificat torns de treball en cap de setmana de 8:30h, quant l’habitual és fer torns de 12h, augmentant així la bossa de romanent.

 

- Se’ls informa, que a diferència de la resta de companys de l’ART, els seus torns seran de 7 a 15:30 i de 15:00 a 23:30, enlloc de 6:00 a 14:30 i 14:00 a 22:30 establerts, evidentment dificulta la conciliació familiar / laboral, entorpint qualsevol permuta de servei entre agents.

 

-S’han incrementat els dies planificats de treball en DIVENDRES, mesos d’ESTIU i altres dates claus, escurçant per exemple les hores lliures de servei en cap de setmana al tindre de treballar, segurament, en divendres tarda.

 

 

Amb tots aquests arguments, resulta evident que els companys, afegiran als seus problemes de salut, la precarietat laboral per manca de torns estables de treball dificultant la conciliació de la seva vida personal-familiar i laboral, i en tot cas, haurien d’incrementar el seu sacrifici personal i exposant la seva salut per obtenir un torn de treball “estable” com a qualsevol altre agent de l’ART, assignat a un escamot del Q10.

 

Cal trobar un equilibri entre la gestió dels recursos disponibles i les necessitats del servei policial, ara bé, aquest equilibri no passa per aplicar aquests tipus de horaris, que demostrat queda,  DIFICULTEN LA CONCILIACIÓ LABORAL I PERSONAL/FAMILIAR.

 

Al CME, i en virtut de “l’acord” que està en fase de “negociació”, els horaris de referència al CME seran Q5-Q3-7X7 i essent l’especialitat de trànsit una unitat obligada a cobrir les 24h els 365 dies de l’any com ho és USC, PROPOSEM SE’LS ASSIGNI UN HORARI Q3. Aquest horari s’adapta fidelment a l’adaptació laboral que tenen prescrita per FACULTATIUS MÈDICS, i si s’escau, planificar les hores de bossa de romanent al quadrant anual respectant les normes establertes.

 

Esperem dongui les instruccions oportunes a, l'inspector Cap ART PONENT, per a sol.lucionar aquesta incidència amb l’objectiu demostrat, que una estabilitat horària, repercuteix directament sobre la qualitat del servei.

Catalunya, 16 de Gener de 2.015