Normativa

Esteu aquí

 

INTRUCCIONS DEL CME (Zona privada)

 

 

2016

Resolució del director general de la Policia, de 4 de febrer 2016, que determina les jornades en les quals serà necessari aportar el document d’atenció mèdica per acreditar l’absència al lloc de treball per motius de salut durant aquest any 2016, d’acord amb el que preveu la Instrucció 7/2014, d’11 de març, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del CME

2015

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

RESOLUCIÓ GRI/1282/2015, de 12 de juny, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Resolució del director general de la Policia, de 30 de gener 2015, que determina les jornades en les quals serà necessari aportar el document d’atenció mèdica per acreditar l’absència al lloc de treball per motius de salut durant aquest any policial 2015/16, d’acord amb el que preveu la Instrucció 7/2014, d’11 de març, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del CME.

 

ACORD 2015 SAP-UGT, SICME I AFITCME & ADMINISTRACIÓ "Sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra"

Boletín Oficial del Estado: jueves 12 de septiembre de 2013, Núm. 219 (PAGA 2012,AP I DIA ADDICIONAL DE VACANCES)

2014

ASSEGURANÇA INSTITUCIONAL

L'ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I LES ORGANITZACIONS SINDICALS REPRESENTATIVES DELS FUNCIONARIS DE LA PGME EN MATÈRIA DE FORMACIÓ CONTINUA PER L'ANY 2014

Decret 67/2014, de 20 de maig, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.

 

Resolució de 17 d'octubre de 2014, sobre els canvis planificació necessaris per donar resposta als diferents escenaris possibles els dies 8 i 9 de novembre de 2014 en ocasió de les diverses activitats que es puguin produir a Catalunya aquests dies.

2013

DECRET 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament d’organització i funcionament del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya.

resolució de 4 de setembre de 2013, sobre els canvis de planificació necessaris i l’ establiment de les condicions de treball de l’ operació especial amb motiu de la celebració dels actes institucionals i reivindicatius de la Diada Nacional de Catalunya el proper dia 11 de setembre.

Resolució d'11 de juliol de 2013, sobre els canvis necessaris amb motiu de la celebració dels XV Campionats de natació de la Federació Internacional de Natació 2013, a celebrar a la ciutat de Barcelona.

ORDRE INT/56/2013, de 27 de març, per la qual s'estableixen els requisits i es regula el procediment de reconeixement de les activitats de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya i dels cossos de bombers

ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.

DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

2012

DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre "millores" de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

GOV/78/2012, de 24 de juliol, d’adequació de les mesures de reducció retributives dels acords del Govern de 28 de febrer de 2012 i de 29 de maig de 2012.

ASSETJAMENT LABORAL:

PROTOCOL

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina

LEGISLACIÓ BÀSICA I MODIFICACIONS I ALTRES NORMES:

Publicats a Gencat.cat

2010

Pacte sobre la regulació i compensació de les Guàrdies No Presencials al CME

Ampliació unitats sotmeses a GNP

2008

Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del Cos de Mossos d'Esquadra

2007

Acord val de roba paisà