Política de privacitat

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
(USPAC), no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços. USPAC, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, USPAC, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.
(USPAC), no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’accés als llocs web: https://www.uspac.cat, www.uspac-pl.cat, www.uscop.cat y www.uspac.cat/antiga/, no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. USPAC, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

PUBLICITAT
Els Webs: https://www.uspac.cat, www.uspac-pl.cat, www.uscop.cat i www.uspac.cat/antiga/. podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
USPAC, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

MODIFICACIONS
USPAC, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a USPAC, Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decret Legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de USPAC.Així mateix, USPAC, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’usuari i USPAC, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i USPAC, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de BARCELONA.

RESERVA DE COOKIES
USPAC, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar-ne la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, USPAC, informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari. En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2019, i per la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l’usuari i de la possibilitat de què tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.
Arrel d’aquesta sentència i de la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i de rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de USPAC, no és preceptiva la instal·lació de cookies. L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
El contingut del web de USPAC únicament és aplicable a territori espanyol.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONA
De conformitat amb el que estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, de 9 de maig, USPAC, informa als Usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.
Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

COM OBTENIM LES DADES PERSONALS DE L’INTERESSAT?
Recollim les teves dades personals en diferents ocasions:
• Quan es realitza l’afiliació al sindicat
• Cada vegada que contactes directament amb nosaltres en esdeveniments, reunions, promocions, o mitjançant el formularis de contacte de la nostra web.
• Quan compres o contractes els nostres cursos o serveis directament amb nosaltres.
• En algunes seccions dels llocs web, mitjançant l’ús de procediments de recollida automàtica d’informació (cookies), amb subjecció al que disposa la corresponent política de cookies.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Les dades facilitades per l’interessat a USPAC, tenen com a finalitat:
• Atendre i gestionar les teves consultes i sol·licituds.
• Oferir suport i assistència docent en relació amb els nostres cursos i serveis.
• Realitzar un control i un seguiment dels nostres serveis.
• Facilitar-te la informació que necessites i mantenir-te informat sobre tots els nostres serveis i accions sindicals.
• Per a la convocatòria a esdeveniments organitzats per nosaltres com convencions, esdeveniments, accions sindicals, etc.
• Per complir legalment la nostra relació sindical.

Aquestes dades podran ser cedides a tercers, per a la gestió administrativa, comptable i fiscal, mitjançant el corresponent contracte de prestació de serveis amb l’encarregat del tractament i a:
• L’autoritat competent en cas que ho sol·liciti.
• Els Bancs i entitats financeres per al cobrament de la quota sindical.

QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?
És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça electrònica uspac@uspac.cat

CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT
USPAC tracta la informació i les dades personals que ens faciliten els usuaris i associats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les que són tractades i, si fos necessari, actualitzades. S’adoptaran totes les mesures raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les que es tracten.
Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de USPAC, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, USPAC, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció al correu electrònic del DPD: auspac@auspac.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.
L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.
L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari.

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.