PERMÍS 4 HORES VOT PER CORREU

PDF

16/2021

En data 28 de gener de 2021 es va publicar la Instrucció 3/2021, de 27 de gener, sobre la participació de les persones membres del cos de Mossos d’ Esquadra en les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021.
En el punt 2 de la citada Instrucció, s’exposa com hauran de dur a terme l’exercici del vot per correu els agents que, en data 14 de febrer, siguin convocats per treballar dins la jornada electoral.
Concretament, en el seu punt 2.1, diu que: “Per tal de facilitar l’exercici del dret de vot de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, es recomana l’exercici del vot per correu a aquelles que tinguin planificada una jornada de treball que coincideixi totalment o parcialment amb l’horari de votació dels col·legis electorals.
Aquesta recomanació perd sentit, tenint en compte que ja existeix un permís de 4 hores per tal d’exercir el dret a vot el mateix dia de la jornada electoral i, en tot cas, qui en surt beneficiada és l’administració.
En el punt 2.2 s’exposa que “es podrà concedir un únic permís de fins a quatre hores per a l’exercici del vot per correu si la persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra acredita que té planificat treball la jornada del dia 14 de febrer, per tal que realitzi els tràmits de sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens i la tramesa del vot, el termini que finalitza el 5 de febrer per al primer tràmit, i per la tramesa del vot el termini que finalitza en data 12 de febrer”.
Aquest punt és el que està generant més controvèrsia, per la manca d’una explicació clara i concisa en la instrucció 3/2021, en relació a com s’ha d’exercir el dret vot i poder gaudir de les quatre hores de permís. Aclariments que la SGRH ha anat fent a posteriori i sobre la marxa. Fent que molts agents que, no oblidem, per recomanació expressa del Director General de la Policia, hagin exercit el vot per correu.
Primer.- No s’especifica en cap cas que per tal de gaudir del permís, les gestions amb el cens i la tramesa del vot s’hagin de fer en jornada laboral, ni que corresponen 2 permisos, un el dia que es fan les gestions amb el cens i l’altre quan es fa la tramesa del vot.
Aquesta indefinició en la Instrucció ha induït a l’error de la seva interpretació. Així doncs, tenim molts agents que han fet els tràmits per tal d’exercir el vot per correu en un dia de festa i, segons diu l’administració, no tenen dret a cap compensació horària.
Segon.- Aquesta organització Sindical creu que, una vegada més, qui ha sortit perjudicat per la mala redacció i manca de concreció de la Instrucció 3/2021, han estat els agents. Que, seguint la recomanació del Director General i en benefici del servei, han exercit el vot per correu i es veuen enormement perjudicats en relació a la resta d’agents que faran el vot presencial el dia de les eleccions.
Per tot l’exposat, sol·licitem que a tots aquells agents que hagin exercit el vot per correu en un dia festiu, els siguin aplicats els mateixos barems de compensació horària que aquells que hagin efectuat el vot de manera presencial i que venen recollits al punt 1.2 de la Instrucció 3/2021.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS

12 de febrer de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.