NEWS

NEWS USPAC MES D’AGOST 2022

 

OFERIMENT COMANDAMENTS. PROMOCIÓ PER REGIONS.

Informació sobre l’oferiment previ a la promoció interna territorialitzada de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a: A partir del llistat d’assignació de destins del Concurs General hi ha una previsió de vacants pel concurs d’ascens i oferiment previ, que estimen aproximadament en 369 places de caporal/a, 170 places de sergent/a i 96 places de sotsinspector/a.

Des de la USPAC considerem que, en la línia que sempre hem defensat, en aquest oferiment previ primer s’han d’oferir les places als més antics i que actualment encara estan fora de casa. La SGRH es posicionava per mantenir una reserva de places per la nova promoció.

Finalment, la SGRH ens opta per publicar l’oferiment previ al setembre i després el concurs d’ascens.

També ens han garantit que hi ha un compromís de permanència pel que fa a la promoció interna territorialitzada, com ja es va tractar al grup de treball, i que així quedarà reflectit a la instrucció.

Aquesta promoció territorialitzada surt d’una proposta de la USPAC al Consell de Policia i finalment s’ha aconseguit que sigui per regions policials, i així optar només a la que sigui d’interès de l’aspirant, afavorint l’accés a tothom i la conciliació familiar.

Enllaç al cronograma: https://uspac.cat/wp-content/uploads/2022/07/Cronograma-2022-SPS-22.07.22.pdf


INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A LA DAI

QUÈ PUC RECLAMAR?

L’assistència a la DAI es compensarà com indemnització per raó de servei:
– Desplaçament.
– Les hores es computaran com a treball ordinari.
– Si és en vacances, correspon un dia addicional.

QUI POT RECLAMAR?

– Informació Reservada: tots els efectius que siguin citats, tant es dirigeixi contra ells o no. – Expedient Disciplinari: tots els efectius excepte qui tingui la consideració “d’inculpat/da”. Es tramita mitjançant el DAD 51.

QUIN TERMINI TINC?

– El termini màxim per presentar la sol·licitud és de 4 anys des de l’assistència a la DAI

PARC MÒBIL SOTA MÍNIMS A L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT

La manca de parc mòbil, tot i les últimes entregues efectuades, és una evidència i trànsit ho estan patint especialment, un clar exemple d’això és que actualment s’està utilitzant vehicles destinats a USC per cobrir aquestes mancances, “són especialistes en desvestir un sant per vestir-ne un altre” els nostres gestors.

Tenen prevista alguna solució immediata? El lliurament dels nous vehicles està previst per l’abril de 2023. Permetran que l’especialitat segueixi en aquestes condicions fins a l’abril de 2023? Això repercuteix directament amb la seguretat i no això es pot permetre.

No només existeix una manca de parc mòbil sinó que també s’ha allargat la vida útil de molts vehicles arreu del territori, amb el greuge que suposa disposar d’un parc mòbil envellit i malmès en moltes ocasions. La seguretat dels companys i companyes que diàriament fan ús d’aquests vehicles no es pot posar en risc de cap manera.


ACLARIMENTS CRITERIS PERMISOS PER INGRÉS HOSPITALARI DE FAMILIAR O INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA SENSE INGRÉS.

D’acord amb el que consta als criteris que tenim publicats, s’ha concretat el següent:

Cal presentar un justificant d’ingrés i des de la data de l’ingrés la persona interessada tindrà un termini de 5 o 10 dies (depenent de si es tracta d’un permís per familiar de primer o segon grau) per poder fer el permís. El que es mirarà és que els dies de permís estiguin tots dins dels 5 o 10 dies que li pertoquen.

Decau que la data d’inici del permís sigui l’immediat posterior, ara és a voluntat del treballador, però una vegada iniciat ha de ser jornades consecutives i dins dels 5 o 10 dies esmentats anteriorment.

Intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari: justificant de la intervenció amb la prescripció del repòs.

Amb un únic document serà suficient.


EL PROJECTE DE CENTRALITZACIÓ DE SALES NO FUNCIONA

Després d’anys de denúncies d’USPAC que la centralització de les Sales d’arreu de Catalunya ERA UN ERROR, finalment ens donen la raó. El model de centralització de Sales NO funciona i cal una revisió per arribar a un diagnòstic real i solució definitiva

Insistim en que:

• La centralització de les Sales està molt lluny del nou model d’estructura, que aposta per proximitat, territorialitat i atenció al ciutadà.

• Si no es reverteix el model actual, cal dimensionar correctament TOTES les Sales (metropolitanes i 112 Reus). Actualment, les càrregues de feina amb els efectius actuals són insostenibles i això té conseqüències al territori, al ciutadà i a la seguretat pública.

• Prou “parxes”, ho portem denunciant fa molts anys, ni els oferiments ni les hores extres són la solució a llarg termini.

• Nivell 2, cal apostar per una especialització de les Sales.

• A l’espera de la solució definitiva a la qual s’han compromès, cal un oferiment d’efectius a les Sales immediat que garanteixi la seva cobertura real amb unes condicions laborals dignes pels seus treballadors.


SOL·LICITEM UN NOU DECRET D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI

USPAC ha registrat un escrit adreçat al President de la Generalitat per instar-lo a actualitzar el decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei. Aquest Decret regula la determinació, l’acreditació i el pagament de les diferents indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Els motius són més que evidents, han passat prop de 14 anys des de l’última “actualització”. Els preus dels diferents productes i serveis han augmentat exponencial sobretot l’últim semestre d’aquest any fet que provoca que les indemnitzacions siguin del tot insuficients ni equitatives amb la realitat del moment.

«Després de 14 anys sense actualitzar l’import de les indemnitzacions al CM, sumat a la pèrdua constant de poder adquisitiu per la pujada de preus, creiem del tot necessari aquesta reforma.»


EQUIPARACIÓ ALTRES COSSOS ESPECIALS

USPAC exigeix l’equiparació real amb els altres cossos especials de la Generalitat (Bombers i Agents Rurals).

Exigim “el compliment de la Mocions esmentades i la imminent creació del grup de treball amb les organitzacions sindicals representatives per l’assoliment d’equiparació real retributiva entre el CME i altres col·lectius especials de la Generalitat. “Durant el 2021 l’IPC ha estat d’un 6.7%, en canvi, l’augment de les retribucions dels funcionaris per aquest concepte serà d’un 2%. Per tant, caldrà afegir aquesta diferència a la pèrdua de poder adquisitiu acumulat pels membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

Considerem URGENTS, entre altres millores a equiparar, les següents:

• Actualització de l’equiparació real retributiva amb bombers, més de 3000 euros anuals.
• Complement d’Operativitat Plena (acord amb bombers l’any 2019, 1.680 euros anuals).
• Bossa d’Hores Extraordinàries per gaudir en temps de descans (també recollit a l’acord de 2019 amb bombers.


DEMANDA RECLAMACIÓ PLUS NOCTURNITAT I ALTRES COMPLEMENTS EN VACANCES.

USPAC va presentar el 2016 reclamació per a l’abonament del plus de nocturnitat i per la resta de complements durant el període de vacances per a TOTS els Moss@s i no de manera individual, com altres sindicats.

En cas d’estimar-se la demanda, que creiem estar al caure, tots els Moss@s tindran dret a percebre:

– Complement nocturnitat i resta de complements durant les vacances
– Efectes retroactius des del 28-07-2016
– Interessos des del 28-07-2016
– Aplicació directa EXCEPTE qui hagi fet reclamació individual.


INSTRUCCIÓ 1/2022 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

És la regulació del procediment per rescabalar-se dels danys patits en acte de servei imposada per la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 aconseguida per la USPAC i aplicable a tots els cossos policials de l’estat (SENTÈNCIA PIONERA)

Què es pot reclamar?

Totes les lesions i danys materials patits en ocasió o com a conseqüència del servei. En paraules de la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 que dona origen a la instrucció, es poden reclamar “todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudència del mandatario.”

Com es reclama?

Mitjançant el DAD87 i que estableix dues opcions:

A) Sentència condemnatòria, v.gr. atemptat agent de l’autoritat, s’ha d’acompanyar Sentència + Decret/Interlocutòria d’insolvència.

B) No hi ha Sentència que valori els danys o les lesions (no identificació del tercer, decés, rebel·lia…), s’ha d’acompanyar al DAD87 la documentació que es tingui: minuta policia/nota informativa + informes mèdics/pericials. En aquest cas, el servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la policia farà un informe preceptiu


JUBILACIÓ ANTICIPADA

Ja es pot tramitar, via ATRI, com explica la Nota Informativa penjada a Intranet. Els dubtes s’han de tramitar via les administracions de referència dels afectats, i en cas de no resoldre’s ens ho transmeteu que ho elevarem a la SGRH. Prèvia petició ATRI els trametran el certificat necessari per presentar a l’INSS (via presencial, amb cita prèvia o telemàticament).


FAQ’S MODIFICACIÓ DECRET SEGONA ACTIVITAT

Desapareixeran les places de TSNP quan es publiqui la modificació.

– Els TSNP que actualment tenen plaça, la perdran?
NO. Podran restar al seu lloc de treball en les mateixes condicions. Quan s’aprovi la modificació del decret, l’Administració els oferirà passar a segona activitat voluntàriament.

– Es perdrà la pensió per IPT dels actuals TSNP?

NO, excepte voluntàriament passin a segona activitat.

– Que passarà quan algun company li donin una incapacitat després de l’entrada en vigor de la modificació del decret?

A partir de llavors, els que siguin declarats amb una IPT tindran 3 mesos per demanar la segona activitat. En cas contrari, els jubilaran.

 

– Quan es perdrà la pensió per IPT?

La pensió és incompatible amb la segona activitat.

– Segona Activitat:

Es depèn de l’immediat superior jeràrquic, tasques a realitzar segons l’ordre del 2009 i les que s’ampliïn. Si el lloc a ocupar és el mateix que ocupaves fins ara amb caràcter definitiu, s’ocupa en definitiu sinó passes a adscripció provisional i estaràs obligat a concursar en un futur concurs de segona activitat. Existeix un catàleg de llocs susceptibles a ser ocupats amb segona activitat que es va modificant.

– Què passa amb els actuals TSNP?

No els modifica la situació, però si es realitzen tasques de segona activitat, podria haver-hi revisions per part de l’INSS perquè llavors seria incompatible amb la prestació per IPT. Les places ocupades actualment seran places a extingir a mesura que vagin quedant vacants (jubilació, decés, etc…).

– Hi ha cap canvi pel que fa a les adaptacions laborals i funcions de segona activitat com es proposava en un inici?

Finalment, no s’ha introduït cap canvi al respecte en aquest sentit. Però s’ha de tenir en compte que en qualsevol moment d’ofici es pot demanar el passi a la segona activitat si no es preveu una recuperació de les persones que estan amb adaptacions laborals.

– Si soc TSNP actualment em podré jubilar anticipadament?

Segons una reunió que va tenir lloc fa poc, els TSNP tenen les mateixes
condicions que els mossos en quant a la jubilació anticipada.

– Què fer si actualment estic en tràmit IPT?

Es recomana demanar ja un lloc de TSNP (tenim un model preparat per fer la sol·licitud), tot i no tenir encara la resolució de la IPT, abans que es publiqui la modificació. Des del punt de vista jurídic, es té en compte des de la data de presentació de la sol·licitud i la data d’efectes de la IPT.

– Quines tasques passaré a fer si renuncio a TSNP i passo a segona activitat?

Mateixes funcions que feies fins ara, mateix destí, retorn uniforme,
credencial… la teva situació administrativa passa a ser de segona activitat
però en provisional, s’haurà de concursar per aconseguir plaça definitiva.

 

– POSICIONAMENT D’USPAC DAVANT LA MODIFICACIÓ:

Sempre hem estat en contra de la modificació, i així ho hem reiterat a la COPSA i també a la consulta pública prèvia que es va fer.

Hem presentat al·legacions, com ja vam fer anteriorment i impugnarem la modificació un cop es publiqui.

Creiem que per part de la SGRH, de la resta de sindicats, i de l’associació que va promoure aquesta reforma, hi ha una manca de sensibilitat i discriminació a les persones amb discapacitat dins del CME.

Nosaltres considerem que ha de ser la mateixa persona qui decideixi si vol
passar a segona activitat o ocupar un lloc com a TSNP.


RESERVA PLACES DONES PROMOCIÓ INSPECTOR I INTENDENT

Hem presentat demanda judicial contra les bases del concurs oposició d’ascens a inspector/a i intendent/a pel que fa a la reserva de places a dones.

Som l’únic sindicat que NO va signar el pla d’Igualtat per aquest motiu, creiem amb la Igualtat per tots i totes i aquesta mesura no afavoreix les dones, que seran etiquetades per aconseguir una plaça de quota pel fet de ser dona.

La provisió als llocs de treball ha de garantir per TOTHOM els principis de mèrit, antiguitat i capacitat.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.