NEWS

NEUS USPAC NOVEMBRE 2023

 

MESA NEGOCIACIÓ 2023

A finals de febrer es va iniciar la negociació col·lectiva entre sindicats i Administració. Després de diverses reunions es va arribar a un primer Acord parcial amb millores en conciliació i retributives. Des d’un inici es va acordar que si s’arribava a un acord perquè el col·lectiu pogués gaudir de beneficis a l’espera de l’acord total amb punts que requerien d’altres tempos pel seu impacte retributiu i normatiu, es faria i així ha estat. S’ha reiniciat la negociació pel que fa a la reducció de jornada anual, el pla de carrera, formació i horaris Continuem amb el camí marcat per aconseguir un Acord ampli i en benefici de tots. El missatge reiterat d’alguns demanant un increment lineal va decaure a l’inici de les negociacions (no era viable més enllà del 2’5% per la llei pressupostaria), per tant, insistir en aquest missatge és enganyar el col·lectiu. Pel que fa als complements operatius, de moment ens diuen que NO és viable, ni l’opció de l’altre bloc sindical ni la proposta del nostre per tractar-se també d’un increment lineal que superaria el 2’5%. Deixem oberta la negociació contemplant altres vies de compensació a la gent operativa més endavant.

Algunes de les millores avançades en aquest primer acord són:

 • Mesures de conciliació i sobre permisos, vacances i reduccions de jornada (i el que és més important, l’aplicació directe al CME de les mesures de conciliació que s’estableixin a l’EBEP).
 • Complement específic variable (compensacions festius assenyalats i nadalencs, nits, caps de setmana…) que augmenten les retribucions que es tenien fins ara.
 • Compensació retributiva per les GNP i inclusió de les ARRO (demanda històrica d’USPAC).
 • Complement Especial Responsabilitat (compensació econòmica per a les persones de l’escala bàsica i intermèdia que assumeixen l’especial responsabilitat corresponent a determinats llocs de comandament operatiu quan el lloc de treball resta vacant o sense cobertura efectiva).
 • Assistència a declaracions judicials (150 euros presencial, 90 euros videoconferència).
 • Adequació del preu de l’hora extraordinària per categoria professional.
 • Increment retributiu de la família professional d’investigació.
 • Increment retributiu de la figura de Cap de Torn de Seguretat Ciutadana: Passen a classificar-se com a Sergent/a Nivell A.
 • Passi del nivell retributiu C1 al B de l’escala intermèdia (s’ha de fer efectiu en un termini màxim de 2 anys).
 • Vigent ja l’Acord ratificat pel Govern el 26 de setembre de 2023 i TOTES les mesures amb caràcter retroactiu, confirmat pel DGP a la Comissió de Seguiment de l’Acord del dia 27 d’octubre de 2023.

 

EN TRÀMIT LA MODIFICACIÓ DEL DECRET DE PROVISIÓ QUE IMPLICARÀ L’IMPLEMENTACIÓ DE LA TERRITORIALITAT EN ELS CONCURSOS D’ASCENS I LA REVISIÓ DELS MÈRITS

La promoció territorialitzada surt d’una proposta de la USPAC al Consell de Policia i finalment s’ha aconseguit que sigui per regions policials i serveis centrals/ISPC, i així optar només a la que sigui d’interès de l’aspirant, afavorint l’accés a tothom i la conciliació familiar.

També entra dins de la modificació d’aquest Decret la proposta d’USPAC pel que fa als mèrits:

 • Hem demanat la supressió com a mèrit del PGA. A priori NO volen modificar-ho.
 • Modificació de l’article 9.4 amb referència a percentatges, i puntuacions màximes i mínimes dels mèrits a valorar. Que meriti més l’antiguitat i l’experiència professional

Important llegir el comunicat on expliquem àmpliament la nostra proposta: https://uspac.cat/accio-sindical/resum-de-la-reunio-amb-la-sgrh-per-tractar-de-la-modificacio-del-decret-401-06/

A l’últim cronograma que ens passen es contempla ja la primera promoció territorialitzada pel segon trimestre de 2024. El Concurs General es preveu, segons cronograma facilitat, per últim trimestre 2023.

 

RESERVA DE PLACES DE DONES A PROMOCIÓ INTERNA

USPAC ha presentat demanda judicial contra les bases del concurs oposició d’ascens que contenen reserva de places a dones.

Som l’únic sindicat que NO va signar el pla d’Igualtat per aquest motiu, creiem amb la Igualtat per tots i totes i aquesta mesura no afavoreix les dones, que seran etiquetades per aconseguir una plaça de quota pel fet de ser dona.

Des d’USPAC demanem la derogació d’aquesta mesura que estigmatitza i menysté a la dona. S’ha de seleccionar als millors policies, ja siguin dones o homes. La provisió als llocs de treball ha de garantir per TOTHOM els principis de mèrit, antiguitat i capacitat.

Els Jutjats decidiran qui té raó i si aquesta mesura és legal o no.

 

INSTRUCCIÓ 1/2022 D’INDEMNITZACIONS

És la regulació del procediment per rescabalar-se dels danys patits a causa d’un tercer, en acte de servei, imposada per la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 aconseguida per la USPAC (SENTÈNCIA PIONERA)

Es reclama mitjançant el DAD87. 2 opcions:

A) Amb sentència condemnatòria: s’ha d’acompanyar Sentència + Decret/Interlocutòria d’insolvència.

B) Sense Sentència que valori els danys o les lesions (decés, rebel·lia…), s’ha d’acompanyar al DAD87 la documentació que es tingui: minuta policia/nota informativa + informes mèdics/pericials. En aquest cas, el servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la policia farà un informe preceptiu.

 

Si teniu dubtes contacteu amb el vostre delegat de referència que us assessorarà al respecte.

 

AUGMENT IPC PACTAT DEL 9’5% EN DOS ANYS (2023-24)

En relació a l’augment pactat a la mesa general de la funció pública central de fins a un 9.5% en dos anys (2023-2024):

Es previsible que, com sempre, ens apliquin la mateixa pujada que a la resta de funcionaris de l’Estat.

L’increment del 2’5 % amb caràcter retroactiu d’1 de gener de 2023 ja es va aplicar i queda pendent dues pujades més de 0’5%, la primera condicionada a que el IPC de 2022 i 2023 superi el 6% (aquesta ja confirmada) i la segona a que el PIB nominal al 2023 arribi al 5’9%.

Per 2024: Augment fixe del 2% més un 0’5% condicionat a que el IPC de 2022, 2023 i 2024 superi el 8%.

Ens confirmen en l’últim Consell de Policia que ens és d’aplicació la pujada del 0’5% i amb caràcter retroactiu a la nòmina de novembre.

 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PRÀCTIQUES

USPAC va interposar demanda a l’octubre contra el Departament d’Interior per excloure als mossos en pràctiques del complement de productivitat. La demanda es va interposar, en nom de tots els afectats (ja siguin afiliats com no afiliats).

El judici es celebrarà el 18/09/2024 al Contenciós de Barcelona, veurem que diu el Jutjat… Aquest any s’inicia la valoració per ATRI el 30 d’octubre de 2023.

S’han aplicat les mateixes directrius per aquest any policial.

 

Us recordem les millores ja signades i vigents en aquest primer Acord:

MESURES SOBRE CONCILIACIÓ

ABANS

UNIÓ SINDICAL

Mobilitat geogràfica per fill/a menor de 2 anys a càrrec

NO

SI

Permís per lactància en cas de famílies monoparentals

NO

SI

Ampliació del permís per naixement i cura de menor famílies monoparentals

NO

SI

Permís prenatal EXÀMENS PRENATALS, VISITES URGÈNCIA, TÈCNIQUES PREPARACIÓ PART

NO

SI

Permís per deures inexcusables relacionats amb la conciliació vida familiar i laboral

NO

SI

PAP’s i PERMÍS HORES ACUMULADES

Jornada complerta

Fraccionat

Vacances presència mínima

80%

60%

Vacances període estiu

MAIG-OCTUBRE

15-6 a 11-9

Reducció de jornada per interès particular

NO

SI

Ampliació de la reducció de jornada per tenir cura de fill/a menor de 14 anys

NO

SI

Formes de gaudiment de la reducció de jornada

TORNS FIXES

FLEXIBILITAT

Permís parental per a la cura de fill/a o menor en acolliment fins als 8 anys edat

NO

< 8 SETMANES

Permís mort, accident, malaltia greu, hospitalització intervenció quirúrgica amb repòs

2 i 4 DIES

1 DIA MÉS

Aplicació al CME les mesures de conciliació que s’estableixen a l’EBEP

NO

Aplicació directa

MESURES ECONÒMIQUES

Complement específic variable (CEV)

CEV TORNS

Torn DIÜRN 12 h Dissabte i Diumenge NO FESTIU

8 (MOIN)

18,96

Torn DIÜRN 8:30 h Dissabte i Diumenge NO FESTIU

0 €

13,43

Torn NOCTURN 8,5 h 12 h. Dilluns a Dijous NO FESTIUS

3,62 €/h

3,62 €/h

Torn NOCTURN 12 h Dissabte i Diumenge NO FESTIUS

36,96 (+MOIN)

61,42

Torn NOCTURN 12 h Divendres NO FESTIUS

28,96

61,42

Torn NOCTURN 8,5 h Divendres, Dissabte i Diumenge NO FESTIUS

28,96

43,51

Torn de matí, tarda o DIA festius assenyalats 8,5 h

4:15 h *

90 €

Torn de matí, tarda o DIA festius assenyalats 12 h

6:00 h *

127,06

Torn de nit o tarda-nit festius assenyalats 8,5 h

4:15 h *

133,51

Torn de nit o tarda-nit festius assenyalats 12 h

6:00 h *

188,48

Festius NADALENCS torn 8,5 h

4:15 h *

200 €

Festius NADALENCS torn 12 h

6:00 h *

282,35

NOMBRE DE FESTIUS ASSENYALATS/NADAL

10

14

Disponibilitat NO PRESENCIAL

Guàrdies NO PRESENCIALS, MÍNIM 8H 3€/HORA

1:36 h

24 €/dia

Guàrdies NO PRESENCIALS FESTIUS ASSENYALATS, MÍNIM 8H 5€/HORA

1:36 h

40 €/dia

Activacions GNP

Mínim 5 h

H.EXTRA

ARRO incloses GNP

NO

SI

Guàrdies de comandament

Escala intermèdia, executiva i superior (no cal presencia física al lloc) de 18:00 a 6:00

NO

8 €/HORA 96 €/TOR

Especial responsabilitat

Mosso assumint tasques de Caporal, Caporal de Sergent, Sergent de Sotsinspector torn 8,5h

NO

20 /TORN

Mosso assumint tasques de Caporal, Caporal de Sergent, Sergent de Sotsinspector torn 12h

NO

28,24 /TORN

Mosso assumint tasques de Sergent torn 8,5h

NO

40 / TORN

Mosso assumint tasques de Sergent torn 12H

NO

56,47 €/TORN

Assistència a declaracions judicials

PRESENCIAL Mateixa localitat 3 h. extres

70,68

150 €

PRESENCIAL Mateixa diferent localitat 5 h. extres

117,80

150 €

Videoconferència 3 h. extres

70,68

90 €

Quilometratge i despeses de desplaçament no s’abonen EXCEPTE JUDICI FORA CATALUNYA

ESCALA INTERMÈDIA

Passi del grup C1 al B SOU MENSUAL i augment import TRIENNIS

No immediat (termini màxim 2 anys), cal homologacions formatives i experiència

Adequació preu hora extraordinària

Preu hora extra MOSSO, CAPORAL, SERGENT

23,56€ i 28,26€

+ 3 €, 4 € hora

Increment retribucions CAP DE TORN USC

Sergents CAP de torn USC Passen a ser SERGENT A (RETRIBUCIONS ANUALS)

48.822,42

49.614,96

Increment retribucions INVESTIGACIÓ

Passi nivell 2 a nivell 3 Categoria MOSSO ANY

41.181,92

42.890,76

Passi nivell 3 a nivell 4 Categoria MOSSO ANY

42.890,76

44.531,56

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.