NEWS

NEWS USPAC MES NOVEMBRE 2022

 

INTERIOR RESERVARÀ UN 40% DE PLACES DE PROMOCIÓ INTERNA

En aplicació del Pla d’igualtat signat per SAP-FEPOL, SEIME i la resta de sindicats, amb l’única excepció d’USPAC, s’implantarà la reserva de places del 40% per dones als propers concursos de caporals/es, sergents/es i sotsinspectors/es.

Tal i com USPAC va fer en el concurs de promoció d’ascens a inspector i intendent, tornarem a presentar demanda judicial contra les bases del concurs oposició d’ascens a caporal, sergent i sotsinspector si aquestes contenen el 40% de reserva de places a dones.

Som l’únic sindicat que NO va signar el pla d’Igualtat per aquest motiu, creiem amb la Igualtat per tots i totes i aquesta mesura no afavoreix les dones, que seran etiquetades per aconseguir una plaça de quota pel fet de ser dona.

Des d’USPAC demanem la derogació d’aquesta mesura que estigmatitza a la dona i la considera una “policia de segona” incapaç, per mèrits propis, de promocionar. S’ha de seleccionar als millors policies, tant siguin dones com homes.

La provisió als llocs de treball ha de garantir per TOTHOM els principis de mèrit, antiguitat i capacitat.

 

DENUNCIEM A INSPECCIÓ DE TREBALL L’EMMAGATZEMATGE DE MARIHUANA

USPAC ha presentat diverses denuncies a inspecció de treball per l’emmagatzematge de marihuana (Vilafranca, Mataró, Sabadell, Solsona i Berga…)

Aquestes comissaries (igual que a la majoria del territori), no disposen d’espais adequats per emmagatzemar-les. Provocant males olors que ocasionen malestar als agents i ciutadans que acudeixen a dependències, a tot això cal sumar-hi les plagues de d’insectes i mosquits que generen.

Tot això ho hem denunciat a Inspecció de treball ja que aquesta situació es repeteix arreu del el territori i tot i la multitud de queixes i registres que USPAC ha adreçat als responsables del Departament seguim sense una solució definitiva.

També s’ha denunciat l’incompliment de normativa pel que fa a la seva recollida, i el fet que els moss@s tinguem que fer de “jardiners” o “electricistes” amb el risc que això comporta.

 

INSTRUCCIÓ VACANCES INVESTIGACIÓ

S’han compromès a la seva revisió per tal d’adequar els cicles amb els períodes escolars i millorar així la conciliació familiar.
Estem pendents de que ens convoquin a una reunió al respecte.
Pel que fa a horaris, GNP i altres també pendents de convocatòria per poder seguir amb avançant al Grup de Treball d’Horaris i Conciliació, tant per la família Investigació, com USC i resta d’especialitats.

 

OFERIMENT COMANDAMENTS. PROMOCIÓ PER REGIONS.

Mentre s’està acabant de definir l’oferiment previ a la promoció interna territorialitzada per tal d’oferir aquestes places als comandaments, seguim esperant a que convoquin la reunió on hem de veure com serà aquest oferiment

Informació sobre l’oferiment previ a la promoció interna territorialitzada de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a: A partir del llistat d’assignació de destins del Concurs General hi ha una previsió de vacants pel concurs d’ascens i oferiment previ, que estimen aproximadament en 369 places de caporal/a, 170 places de sergent/a i 96 places de sotsinspector/a.

Des de la USPAC considerem que, en la línia que sempre hem defensat, en aquest oferiment previ primer s’han d’oferir les places als més antics i que actualment encara estan fora de casa. La SGRH es posicionava per mantenir una reserva de places per la nova promoció.

També ens han garantit que hi ha un compromís de permanència pel que fa a la promoció interna territorialitzada, com ja es va tractar al grup de treball, i que així quedarà reflectit a la instrucció.

Aquesta promoció territorialitzada surt d’una proposta de la USPAC al Consell de Policia i finalment s’ha aconseguit que sigui per regions policials, i així optar només a la que sigui d’interès de l’aspirant, afavorint l’accés a tothom i la conciliació familiar.

Enllaç al cronograma: https://uspac.cat/wp-content/uploads/2022/07/Cronograma-2022-SPS-22.07.22.pdf

 

DEMANEM UNIFORMITAT DE 2 PEÇES BRIMO I ARRO

USPAC va traslladar a la SGRRHH la proposta d’estudi per incorporar uniformitat de 2 peces a la BRIMO i ARRO per complementar la granota operativa i a la vagada reduir “l’estrès tèrmic” al que resten sotmesos els diferents companys/es.

VALOREM POSITIVAMENT que s’atengui la nostra petició de creació d’un grup de treball format per especialistes operatius per tal d’avaluar aquestes qüestions, tal com vam demanar també amb les botes d’intervenció OP.

 

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A LA DAI

L’assistència a la DAI es compensarà com indemnització per raó de servei tant a la Informació Reservada (IR) com Expedient Disciplinari (ED):
– Desplaçament.
– Les hores es computaran com a treball ordinari.
– Si és en vacances, correspon un dia addicional.

Es tramita mitjançant el DAD 51.

 

INSTRUCCIÓ 1/2022 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

És la regulació del procediment per rescabalar-se dels danys patits en acte de servei imposada per la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 aconseguida per la USPAC i aplicable a tots els cossos policials de l’estat (SENTÈNCIA PIONERA)

Què es pot reclamar?

Lesions i danys materials patits en ocasió o com a conseqüència del servei. En paraules de la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 que dona origen a la instrucció, es poden reclamar “todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudència del mandatario.”

Es reclama mitjançant el DAD87. 2 opcions:

A) Amb sentència condemnatòria: s’ha d’acompanyar Sentència + Decret/Interlocutòria d’insolvència.

B) Sense Sentència que valori els danys o les lesions (no identificació del tercer, decés, rebel·lia…), s’ha d’acompanyar al DAD87 la documentació que es tingui: minuta policia/nota informativa + informes mèdics/pericials. En aquest cas, el servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la policia farà un informe preceptiu

 

DEMANDA RECLAMACIÓ PLUS NOCTURNITAT I ALTRES COMPLEMENTS EN VACANCES.

USPAC va presentar el 2016 reclamació per a l’abonament del plus de nocturnitat i per la resta de complements durant el període de vacances per a TOTS els Moss@s i no de manera individual, com altres sindicats. Pendent de resolució, en cas que ens sigui favorable tots els mossos es beneficiaran de:

– Complement nocturnitat i resta de complements durant les vacances
– Efectes retroactius des del 28-07-2016
– Interessos des del 28-07-2016
– Aplicació directa EXCEPTE qui hagi fet reclamació individual.

 

SOL·LICITEM UN NOU DECRET D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI

USPAC va registrar un escrit adreçat al President de la Generalitat per instar-lo a actualitzar el decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei. Aquest Decret regula la determinació, l’acreditació i el pagament de les diferents indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Els motius són més que evidents, han passat prop de 14 anys des de l’última “actualització”. Els preus dels diferents productes i serveis han augmentat exponencial sobretot l’últim semestre d’aquest any fet que provoca que les indemnitzacions siguin del tot insuficients ni equitatives amb la realitat del moment.

Al Consell de Policia i en resposta al nostre escrit es comprometen a revisar-ho.

 

EQUIPARACIÓ ALTRES COSSOS ESPECIALS

USPAC exigeix l’equiparació real amb els altres cossos especials de la Generalitat (Bombers i Agents Rurals). Exigim obrir un Grup de Treball per arribar a un acord.

Considerem URGENTS, entre altres millores a equiparar, les següents:

Actualització de l’equiparació real retributiva amb bombers, més de 3000 euros anuals.
Complement d’Operativitat Plena (acord amb bombers l’any 2019, 1.680 euros anuals).
Bossa d’Hores Extraordinàries per gaudir en temps de descans (també recollit a l’acord de 2019 amb bombers.
Jornada laboral anual, actualment diferència de 40 hores anuals.

 

AUGMENT IPC PACTAT 9.5%

En relació a l’augment pactat a la mesa general de la funció pública central de fins a un 9.5% en dos anys (2023-2024), exposem el següent:

Sobre la pujada pactada fa unes setmanes (i totes les futures), la Generalitat només té l’obligació d’aplicar la pujada al sou base dels funcionaris. No als complements.

L’aplicació sobre els complements s’haurà de negociar entre la Generalitat i la mesa general de la funció pública, d’aquí però es previsible que com sempre ens apliquin la mateixa pujada que a la resta de funcionaris de l’Estat.

L’increment de l’1’5 % es cobrarà, segons nota de premsa del Govern d’ahir, a la nòmina de novembre.

 

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

El complement de productivitat (bufanda) que s’ha d’abonar correspon a la quantitat del 50% de l’any 2021 i el 100% de l’any 2022.

Per al còmput de les deduccions i exclusions es considerarà el període d’avaluació, del 8 de febrer al 31 octubre de 2022, menys el total de dies d’absència que cal deduir a cada persona avaluada.

L’import a percebre en concepte de complement de productivitat serà el resultat d’aplicar el percentatge d’assoliment total de cada avaluat a l’import màxim, segons el grup de pertinença. Així doncs, a partir d’una puntuació de 18 punts sobre 20 ja es percebrà el complement de productivitat màxim

Per últim, cal tenir present que el complement de productivitat s’abona proporcionalment al temps de servei i/o jornada realitzada, i en conseqüència les absències al lloc de treball dedueixen la quantia individual a percebre, llevat les exceptuades pels motius que consten en l’Acord de Govern de 8 de febrer de 2022.

Teniu tota la informació rellevant pel que fa al complement de productivitat al següent enllaç: https://www.uspacapp.cat/bufanda-2122-pga02

 

TRÀNSIT SENSE VEHICLES LOGOTIPATS

Seguim igual, la situació que viu l’especialitat de trànsit es crítica . En l’última reunió ens van informar que els vehicles logotipats no arribarien perquè la licitació havia quedat buida.

Des d’USPAC vam deixar palès el malestar generalitzat a causa d’aquest nou nyap de la DGP. Recomanem no agafar vehicles en mal estat i que posin en risc la nostra seguretat, fer NI i passar-les al delegat de referència o enviar al correu riscoslaborals@uspac.cat.

A l’espera del concurs a finals d’any al qual s’han compromès.

 

SALES

Davant la inacció dels responsables policials i polítics de la situació de les Sales i el compromís de revisió del model actual, hem demanat de nou:

Informació dels treballs duts fins ara i en quin sentit avancen sobre la revisió del model actual, demanem ser convocats per una reunió al respecte.

Solucions definitives a la manca d’efectius actuals tant de la Sala de Reus com la resta de Sales del territori.

Com ja vam demanar, permisos demanats, concedits i denegats a les Sales

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.