ACCIÓ SINDICALRESUMS REUNIONS

RESUM DE LA REUNIÓ AMB LA SGRH PER TRACTAR DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET 401/06

19/2023

En data d’ ahir va tenir lloc una nova reunió del Grup de Treball de Promoció i Promoció, on es va tractar de manera monogràfica, la modificació del Decret 401/06 un cop aprovat l’ acord de Govern de 20 de desembre del 2022.

En primer lloc, la Subdirectora General de Recursos Humans va fer una introducció en la qual instava a les organitzacions sindicals a aportar les propostes de modificació del decret 401/2006 per poder-les incloure en la sessió, amb l’ objectiu de que, un cop escoltada  la part social,  les modificacions fossin aprovades amb caràcter d’ urgència i es poguessin aplicar en els propers concursos territorialitats.

Donada la complexitat dels temes a tractar i la importància d’ aquesta reunió, les organitzacions sindicals vam disposar d’ una setmana per tal de fer les nostres aportacions i proposar la modificació d’ aquells articles que consideréssim oportuns.

USPAC i AFITCME vam ser les dues úniques organitzacions sindicals que vam presentar prèviament i per escrit les nostres propostes de modificació del Decret, i per aquest motiu, el representant d’ USPAC va iniciar el torn de paraula sobre una qüestió  transcendental en els  propers concursos territorialitats.

Dit això,  les peticions d’ USPAC en relació amb la modificació del Decret 401/06 van ser les següents:

1.- Referent a l’ Acord de Govern aprovat el proppassat 20 de desembre que estableix els criteris de territorialitat de les convocatòries per accedir a diverses categories del Cos de Mossos d’ Esquadra, si bé en el segon paràgraf del punt 3 diu textualment:

” l’ obtenció d’ una plaça en una agrupació territorial determinada suposa la garantia d’ ocupar un lloc de treball en aquesta agrupació territorial mentre es romangui a la mateixa categoria”

Això donant a entendre que un cop passats els tres anys de permanència obligatòria a l’ agrupació seleccionada inicialment, el funcionari no es veuria remogut de la seva agrupació, però  llegint el punt 4 del citat acord que diu:

” Les persones que ascendeixen i obtenen plaça a la categoria a la qual han ascendit, en tant que obtenen un lloc amb caràcter provisional, estan obligades a participar en la següent convocatòria de concurs general o concurs oposició d’ especialitat per assolir un lloc de treball amb caràcter definitiu. Mentre es trobin en el període de permanència de tres anys, només podran participar pels llocs de treball de l’ agrupació territorial respecte de la qual van obtenir plaça en la convocatòria corresponent”.

Des del punt de vista de molts companys, aquests 2 paràgrafs podien resultar contradictoris, o si més no, la seva redacció  generava un dubte en relació amb que no quedava clar en quina situació estava el funcionari davant els posteriors Concursos Generals passats aquests 3 anys de permanència obligatòria.

És a dir; restava obligat a concursar a totes les places, i per tant, que pogués guanyar plaça definitiva en qualsevol destinació, o podria concursar només a aquelles destinacions que volgués?

Per aquest motiu, la USPAC vam sol·licitar la introducció d’ un paràgraf a mode d’ aclariment i per no generar els dubtes que l’ actual redactat sí podia presentar, en el que quedés clar la NO OBLIGATORIETAT de concursar a totes les places ofertes en un Concurs General o d’ Especialitat i fer-ho únicament a les que el funcionari desitgés passats els 3 anys de permanència mínima a l’ agrupació obtinguda inicialment.

Cal tenir molt present que, des de la USPAC, hem transmès sempre el compliment de la nostra proposta,  que en cap cas el funcionari es veuria obligat a concursar a totes les places, i que passats aquests 3 anys, podria fer-ho només a aquelles destinacions que ell desitges, i mentre no s’ assolís la plaça definitiva, restaria a l’ agrupació escollida inicialment en el moment de l’ ascens.

Aquest criteri va ser refermat per la  SGRH, qui considerava que en el nou redactat quedava prou clar, però tot i això farien les modificacions oportunes per tal de no generar cap mena de dubte.
Així mateix, la USPAC va exposar que, acollint-nos a la literalitat de l’ article 6.6 del Decret 401/06 que diu:

“les convocatòries, en el cas de persones funcionàries adscrites provisionalment, les que vulguin reingressar al servei actiu PODEN INCLOURE L’ OBLIGACIÓ d’ assenyalar la preferència per a TOTS els llocs de treball oferts…”

Era  el propi Decret el que permetia NO obligar al funcionari a concursar a totes les places i si a les que ell desitjava , essent aquesta manera de fer, aplicable a la resta de comandaments ascendits abans de la territorialitat i que tampoc tenen plaça (molt important).

Des d’ un principi, una de les prioritats de la nostra organització sindical era que la territorialitat fos el màxim de beneficiosa pels nous comandaments , però que totes aquestes millores també havien de ser aplicables a aquells comandaments més antics que tampoc disposaven de plaça o si la tenien, era lluny de casa, d’ aquí l’ exigència de la USPAC del concurs previ a la territorialitat pels comandaments més antics.

2.-Referent als trasllats de lloc de treball,  la normativa estableix que, per fer aquest trasllat,  la plaça a ocupar per una persona víctima de violència de Gènere, no cal que sigui de cobertura necessària,  mentre que en cas de persona declarada com a víctima de terrorisme SI cal que la plaça a la qual el funcionari vol ser traslladat  ha de ser de cobertura necessària.

Des de la USPAC creiem que ambdues situacions són prou greus perquè siguin tractades en els mateixos termes, i per tant en cas de víctimes de terrorisme, no caldria que la plaça a ocupar fos de cobertura necessària.

3.- Referent a la publicació al DOGC de tots els oferiments del Cos de Mossos d’ Esquadra, la SGRH va dir que només es publicarien aquells oferiments que es fessin a través dels sistemes ordinaris de provisió com són el CONCURS, CONCURS OPOSICIÓ i LLIURE DESIGNACIÓ.

4.- En relació amb els Concursos Específics la SGRH informa que estan treballant en una nova regulació que s’adapti a les diferents sentències del TSJC en la matèria, i un cop això poder oferir totes aquestes places mitjançant aquest tipus de concurs per tal d’eliminar progressivament totes les comissions de servei.

5.- Referent a les propostes de modificació del decret 401/06, des de la USPAC vam considerar com a prioritari el canvi en el sistema de mèrits i la seva puntuació. Uns  canvis  que hem reivindicat i reclamat històricament a la SGRH, donada la importància i impacte que té vers el nostre col·lectiu. Per aquest motiu vam sol·licitar:

Modificació de l’article 9.1 del decret 401/06. Demanant la supressió com a mèrit la valoració del treball desenvolupat (PGA).
De tots els mèrits a valorar en un concurs aquest és el més problemàtic per dues qüestions:

– La subjectivitat en la seva valoració, ja que no hem d’ oblidar que la puntuació ve determinada per la percepció d’ un comandament que en molts casos no ha treballat directament amb la persona avaluada, i sovint, té mé pes l’ afinitat personal que l’ estricte valoració de la tasca diària.

– Cap altre Cos de funcionaris de l’ administració  inclou el PGA com a mèrit en un concurs de trasllats

Modificació de l’article 9.4 amb referència a percentatges, i puntuacions màximes i mínimes dels mèrits a valorar.

1.- CONCURS SOBRE 100 PUNTS:

2.- MÈRITS A PUNTUAR:

MÈRIT PUNTUACIÓ
GRAU PERSONAL — 7 PUNTS
CATALÀ — 4,5 PUNTS
ARANÉS — 4,5 PUNTS*
ACTIC — 4,5 PUNTS
FELICITACIONS — 4 PUNTS
IDIOMES — 4 PUNTS
CURSOS — 4 PUNTS
TITULACIONS ACADÈMIQUES — 4,5/ 7,5 PUNTS*
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL AL CME — 45 PUNTS*
ANTIGUITAT A COSSOS POLICIALS — 15 PUNTS*

· Aranès. Únicament per a les destinacions concretes

· Titulacions acadèmiques. Per a Concurs General fins a 4.5 punts i per a Concursos d’especialitat fins a 7.5 punts. En aquest últim es sol.licita  que únicament meritin les titulacions relacionades amb el lloc de treball, això obligaria a crear un catàleg de cursos vinculats a l’especialitat (ex: convocatòria de TEDAX que puntuï la llicenciatura/grau de química o alguna enginyeria o a Investigació el grau en criminologia)

· Experiència professional al CME. Es computaria a raó de 0.19 x mes treballat i la puntuació màxima s’assoliria aproximadament als 20 anys de servei al CME.

· Antiguitat en cossos policials. Es computaria a raó de 0.75 x any treballat i s’assoliria la puntuació màxima també als 20 anys.

D’ aquesta manera , l’ Antiguitat + experiència professional + grau personal sumarien un total del 67% del total de la puntuació, equiparable al que tenen altres cossos especials de l’ administració, tenint en compte a més, que en un concurs general, 4’5 punts només serien aplicables en cas de destinacions on l’ aranès és llengua co-oficial, i 3 punts serien només  aplicables en els concursos d’ especialitats, per tant, a la majoria de destinacions del territori, sobre 92’5 punts, 67 serien per mèrits relacionats amb els anys treballats com a policia.

Però el més important, d’ aquesta manera es valora tot el temps que el funcionari ha estat fent de policia, i que aquests anys es vegin recompensats a l’ hora d’ assolir la destinació que desitja.
La USPAC va instar a la SGRH i a a la Prefectura a fer una reflexió:

Cada cop són més els llocs, principalment de seguretat ciutadana, en què els escamots estan mancats de comandaments i la responsabilitat recau sobre un mosso, i la forma d’ escollir aquest mosso no és una altra que per l’ ANTIGUITAT.

El què es té en compte és el número de TIP que es porta al pit. Si són bons per fer-los assumir aquesta responsabilitat a causa de la seva antiguitat i la seva experiència, també hauríem de valorar aquests mèrits en allò que els beneficia, si no, aleshores, quan ens trobem davant d’ una situació que no hi ha comandament i ha de fer de responsable del torn un agent, serà de justícia que ho faci aquell que té més mèrits en un concurs, o més estudis i felicitacions, independentment del seu número de TIP.

6.- Posteriorment a la intervenció d’ USPAC, la resta d’ organitzacions van fer les seves propostes, finalitzant la SGRH i emplaçant-nos de nou amb la major brevetat  possible, per tal de presentar el nou redactat les modificacions al Decret 401/06, un cop valorats tots els canvis proposats.

Del resultat d’ aquesta reunió us informarem a través dels comunicats específics i per qualsevol qüestió, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat de referència.

 

USPAC-USCOP, L’ESCUT DELS MOSS@S!

Barcelona,  27 de gener de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.