ACCIÓ SINDICAL

INSPECCIÓ DE TREBALL CONFIRMA LES INFRACCIONS GREUS I DEIXA EN EVIDÈNCIA A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR

284/2022

Com ja us vam informar en el nostre comunicat 195/22 , Inspecció de Treball instava al Departament d’Interior a corregir les irregularitats detectades a la seva inspecció de l’ABP de la Bisbal, i donava un marge de 3 mesos per fer-les efectives.

https://uspac.cat/accio-sindical/inspeccio-de-treball-ens-dona-la-rao-i-insta-al-departament-dinterior-a-corregir-les-irregularitats-a-labp-de-la-bisbal/

Un cop finalitzada la investigació per part del l’Inspector de treball, tal com es recull en el seu requeriment, que el Departament d’Interior no ha complert adequadament les seves obligacions en matèria de seguretat laboral, doncs les mesures requerides no han estat complertes.

La segona de les mesures instava a l’Administració a adoptar les mesures necessàries per tal que els esgraons de les escales de la Comissaria tinguessin les mateixes dimensions, i per tal que les empremtes i les contraempremtes complissin les dimensions mínimes establertes pels apartats 7.5 i 7.6 de l’annex I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La resposta oferta es remet a una hipotètica futura reforma de l’edifici per complir la normativa vigent, obviant que la norma citada és d’obligat compliment des del dia 23 d’abril de 1997, fins i tot per als llocs de treball de construcció i/o utilització anteriors a aquesta data en tot allò relatiu al disposat pels apartats 7.5 i 7.6 indicats [la part B) de l’annex I del Reglament així ho indica expressament, doncs els apartats 7.5 i 7.6 no formen part de les excepcions contemplades].

La tercera de les mesures instava a l’Administració a adoptar les mesures necessàries per tal que les baranes de les escales de la Comissaria tinguessin una alçada mínima de 90 centímetres i estiguessin presents en tot el recorregut de les escales, segons els termes indicats pels apartats 3.2 i 3.3 de l’annex I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La resposta oferta indica que Planificació i Infraestructures del Departament estudiarà la possibilitat de posar barana al tram d’escala que no n’hi ha, quan el compliment del Reglament indicat no és potestatiu, sinó obligatori; i oblidant que també s’havia requerit l’adequació de l’alçada de les baranes, situades per sota del mínim legal en determinats punts; qüestió sobre la que no s’ofereix resposta i que també és d’obligat compliment.

La quarta de les mesures instava a l’Administració a adoptar les mesures necessàries per tal que el paviment de les escales de la Comissaria disposés d’elements antilliscants o fos de material antilliscant, segons exigeix l’apartat 7.1 de l’annex I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La resposta oferta indica que en breu l’empresa de manteniment instal·larà cinta antilliscant en les escales, resposta que no és acceptable, en la mesura en que ja ha transcorregut el termini màxim establert per la Inspecció de Treball i que aquest termini és objectiva i raonablement suficient per porta a terme una tasca que no presenta complexitats tècniques ni exigeix un gran esforç pressupostari.

El requeriment d’Inspecció de Treball hauria de fer pujar els colors a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, ja que els ha de recordar que la normativa és de compliment obligatori per a tothom tot i que es tracti de tot un Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

USPAC sempre denunciarà totes aquelles mancances i deficiències que posin en perill o afectin la salut dels nostres companys/es. L’Administració és la garant de la seguretat de tots els seus treballadors i ja estem cansats de ser tractats com a funcionaris de tercera.

Aprofitem per recordar que davant situacions i condicions laborals com aquestes contacteu amb el /la delegat/a de referència o envieu e-mail a riscoslaborals@uspac.cat

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS

La Bisbal d’Empordà, 1 de desembre de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.