SOL·LICITEM UN OFERIMENT PÚBLIC DE PLACES A L’ARRO. RESPOSTA SGRRHH:

PDF

229.1/2021

El proppassat 17-09-21 vàrem registrar una petició (s’adjunta pàg.2) per què, en cas d’ampliació de les plantilles actuals d’ARRO, es fes mitjançant un oferiment públic. “Recomanant” una sèrie de processos perquè aquest es basés en criteris de PUBLICITAT, MÈRIT I CAPACITAT.

Sobretot, entenem que la nostra proposta és quelcom el més JUST possible. Permeten per una banda l’objectiu d’ampliar plantilles i, per l’altra, no perjudicar als efectius que ja hi són a l’especialitat accedint pel concurs-oposició a tal efecte; una mesura que fomentaria la conciliació familiar i professional.

Pel que fa a la resposta (s’adjunta pàg. 3), reconeix que hi ha un procés de provisió a l’ARRO, però “…s’ha emmarcat en un procés intern temporal, i de caràcter provisional, portat a terme per tal de cobrir una sèrie de vacants…”.

Tot i la nostra petició, la resposta DEFUIG del què sol·licitem. No obstant, confirma que s’ofereixen i s’oferiran aquestes places. Aquesta manca de transparència i discrecionalitat amb la qual es proveeixen els llocs vacants, genera més inquietud i malestar entre aquells companys/es afectats/des.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

25 de novembre de 2021