APLICACIÓ COEFICIENTS ALS HORARIS ESPECIALS FLEXIBLES

PDF

21/2020

La instrucció 7/2015, de 9 de març regula l´aplicació dels règims d´horaris i la planificació de la jornada de treball de les persones funcionàries del cos de Mossos d´Esquadra.

En el seu Annex I estableix la relació de llocs de treball en el règim d´horari especial flexible adscrits a les diferents àrees i unitats:

-Unitat Vigilància ISPC
-Àrea Penitenciària
-Unitat Seguretat Ciutadana Aeroportuària
-Unitat Seguretat Ciutadana del Transport Metropolità
-Unitats de Cooperació Transfronterera del CCPD
-Sala de Coordinació Interpolicial de Catalunya
-Grup de Seguretat del Complex Central
-Àrees Regionals de Trànsit
-Sales Regionals de Comandament
-Unitats de Seguretat Ciutadana de les ABP
-ARSET, ARICD…

En el punt 2 d´aquesta instrucció s’especifica l’àmbit d´aplicació, tant a les àrees regionals de trànsit (punt 2.2), com a les unitats de seguretat ciutadana i sales de comandament (punt 2.3), com a l´àrea penitenciària (punt 2.4).

En el punt 2.2.1, pel que fa a les Àrees regionals de Trànsit estableix que les modificacions a la planificació anual donen lloc a l´aplicació de coeficients, excepte:

• Perllongaments de jornada o canvi de la franja horària que no comporti canvi de torn.
• Canvis voluntaris, derivats d´una permuta o formació obligatòria.
• Operacions especials en que s´estableixi altra forma de compensació.

En l´últim Acord signat el 3 de desembre de 2018 entre el Departament d´Interior i algunes organitzacions sindicals representatives, estableix el quadrant de referència per Trànsit (Q5Tr) i especifica que el torn de reforç es concretarà en la planificació mensual (10 dies abans del període planificat) en torn de matí i dia-cap de setmana, o bé en torn de tarda o nit i tarda/nit-cap de setmana.
En aquesta setmana de reforç es podran planificar altres combinacions de torn de treball amb aplicació de coeficients (excepte que siguin voluntaris).

Al punt 2 de l´Acord, com a garantia d´estabilitat en la planificació, estableix que “les modificacions que es produeixin amb posterioritat a l´exposició de la planificació mensual donaran lloc a l´aplicació de coeficients”.

Pel que a les Unitats de Seguretat Ciutadana, Sales de Comandament i Àrea Penitenciària en el punt 2.6 de la instrucció estableix les mesures d´ajut a la planificació, on especifica que la planificació anual s´ha de donar a conèixer de forma prèvia a l´inici de l´any i que per necessitats del servei justificades i motivades es podran fer canvis amb les condicions següents:

• 6 primers canvis introduïts amb antelació mínima de 15 dies naturals abans de la data efectiva de servei es faran sense aplicació de coeficients, a partir d´aquests 6 dies s´aplicarà coeficient (exclosos els canvis que derivin de la planificació de romanent)
• Canvis de planificació amb menys de 15 dies d´antelació s´aplicarà sempre coeficient.

Pel que fa als quadrants amb seqüència de Treball o Festa (tipus Q3 i 7X7), específica que per la concreció del torn en la jornada de treball, s´ha de donar a conèixer de forma mensual, com a màxim el dia 20 del mes anterior al servei planificat.

“Els canvis introduïts fins el dia 20 del mes anterior al servei planificat es faran sense aplicació de coeficients multiplicadors. El nombre de canvis realitzats de festa a treball en planificació d´aquest punt no podrà ser superior a 6 jornades per exercici policial.”

Una vegada superat aquest límit s´aplicaran els coeficients multiplicadors establerts al Decret 146/1996, de 30 d´abril, a tots els canvis no voluntaris.

També en el seu punt 2.6.4 especifica que “No es podran fer canvis de treball a festa amb l´única finalitat d´incrementar la bossa de romanent en previsió de necessitats futures indeterminades.”

Recordem els coeficients multiplicadors:

1´25 Diürn
1´50 Nocturn
1´75 Cap de Setmana/Festiu

Ens veiem en l´obligació de recordar als companys que estan en horari especial flexible aquesta normativa, donat que no sempre s’està aplicant els coeficients quan hi ha canvis de planificació.

USPAC segueix reclamant, com ja vam registrar a la nostra Proposta d´Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d´Esquadra de l´agost de 2019, l´Horari de Torn, fet que suposa: Q5 com quadrant de referència i Q3 de reforç, amb planificació anual fixa i amb aplicació de coeficients des del primer canvi, tant de jornada, com d´horari o canvi d´escamot així com 218 hores de vacances a Q5 i 208 a Q3.

Si teniu cap incidència al respecte no dubteu en contactar directament amb el vostre delegat/da de zona i traslladarem queixa on pertoqui.

Barcelona, 24 de febrer de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.