RESUM SOBRE LA NOVA INSTRUCCIÓ DELS PERMISOS PER ASSUMPTES PERSONALS (PAP’S)

91/2022

Recentment s’ha publicat la nova instrucció 02/2022 sobre les normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra que deixa sense efecte la instrucció 9/2020 amb les següents condicions i canvis significatius:

– En quant al còmput d’hores es podran gaudir de 68 hores del PAP.

– Es mantenen els dos dies addicionals per trienni complert a partir del sisè i un dia addicional per cada trienni complert en endavant. Veure requadre:

 

Triennis 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dies addicionals 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hores 16h 39m 16h 39m 24h 59m 33h 19m 41h 39m 49h 58m 58h 18m 66h 38m 74h 58m 83h 18m

 

– En quant a les condicions d’exercici seran les mateixes que a la instrucció anterior.

– En quant a la data límit de gaudiment i dates assenyalades de desembre i gener serà la mateixa, 31 de gener a tots els efectes.

– Afegeixen, el termini del període de gaudiment del PAP implica la pèrdua de les hores d’AP no gaudides. Cal dir que la USPAC s’hi va oposar en aquest sentit, considerem que ha de quedar regulat per instrucció el fet que durant l’any es deneguin sistemàticament els AP’S i estigui acreditat per ATRI, hi hagi la possibilitat de prorrogar durant tres mesos l’any següent. O la possibilitat d’acumular a la bossa d’hores o compensar-se mitjançant el pagament de les hores no gaudides.

– Únicament en situacions excepcionals motivades per raó de necessitats del servei greus i d’impacte general, la SGRH emetrà un comunicat intern informant dels requisits concrets que donaran dret a sol·licitar una ampliació del període de gaudiment del permís, només pel nombre d’hores d’assumptes personals que hagin estat denegades a causa d’aquestes circumstàncies.

USPAC va reiterar, un cop més, que les denegacions s’han de motivar SEMPRE i EXPRESSAMENT més enllà del “manca d’efectius” o “necessitats operatives”. Som conscients que quasi sempre són la única opció que tenen les famílies per poder conciliar malalties o altres necessitats familiars.

– Sol·licitud AP: un termini mínim 10 dies i un màxim de 20 per a demanar-ho.

– Important, en cas que no es rebi un resolució, via ATRI, en el termini de 7 dies hàbils des de la sol·licitud dels AP’S, la petició s’entendrà desestimada. Per tant, el SILENCI serà NEGATIU.

Així mateix, pel que fa a les peticions d’AP per als mesos de desembre i gener s’han de sol·licitar abans del 15 de novembre. Si en data 30 de novembre no s’ha rebut resposta del DAD85, aquesta sol·licitud s’entendrà desestimada.

En cas d’empat en la puntuació final, es tindrà en compte la puntuació corresponent als dies efectivament treballats en dates assenyalades dos anys abans.

Des de la USPAC ens vam oposar, ja que l’administració té la obligació de resoldre peticions. A més, res impedeix que es determini que el silenci sigui positiu com fins ara, bé mitjançant resolució del Director General com en una instrucció. Per tant, la no resolució expressa hauria de ser estimada per silenci.

 

22 d’abril de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.