RESUM REUNIÓ SINDICATS – CAPS CG RECURSOS OPERATIUS

PDF

276/2021

Des de la USPAC vam sol·licitar reprendre les reunions periòdiques amb els/les màximes responsables de les Comissaries Generals i responsables de l’Administració.

El proppassat 22-11-2021 vàrem assistir a la reunió relacionada amb la CG de Recursos Operatius (CGRO), us detallem el resum de la mateixa:

AFECTACIÓ GENÈRICA
• Bosses d’hores acumulades i GNP. La CGRO ens trasllada que les GNP s’apliquen a totes les Àrees i s’adapten a les necessitats del seu servei, però deixen clar, de forma clara, que no hi ha ningú que hagi de romandre en disponibilitat o situació anàloga a les recollides a les GNP que no se l’apliqui les compensacions establertes en l’acord.

Pel que fa a Mitjans Aeris, amb l’arribada d’un nou helicòpter estan fent un anàlisi i estudi per si caldrà establir aquest sistema de GNP.

• REGULACIÓ ESPECIAL ESPECÍFIC: aquest és un horari “esclau”, el qual s’aplica als efectius que depenen de la CGRO. La única “regulació” queda recollida al 146/1996 (25 anys), sense quadrants ni coeficients per canvis horaris. En aquest sentit, la USPAC ha fet diverses propostes de millora.
Ens traslladen que la regulació actual permet la conciliació, i ja els sembla suficient, especialment per la poca càrrega horària en torn nocturn.

• Ampliació de plantilles i sortida d’especialitats En aquest punt hem coincidit en l’envelliment de la plantilla, compartim la necessitat d’ampliació d’efectius que han traslladat a la CG Tècnica per tal de fer oferiments i promocions internes properament, especialment per aquelles unitats que la formació d’especialistes té una llarga durada. S’oferiran properament places per GEI, TEDAX, UIM i Aquàtica.
BRIMO: també detecten un dèficit de places de cobertura que pretenen cobrir.

Pel que fa a la sortida d’especialitats: traslladem que la manca de regulació i garanties en aquest sentit, provoca una «fugida de talent» en determinades especialitats, sobretot aquelles que han requerit una formació molt completa, però que obliga als nostres companys/es, en determinats moments de la seva carrera professional, a abandonar l’especialitat per buscar garanties laborals a través del concurs general o altres.

Ens comuniquen que s’ha engegat un pla de sostenibilitat i es trasllada a la SGRRHH per tal que a partir del 2022 incorporar personal i buscar sortides.
• Formació i instal·lacions Repassem les instal·lacions a disposició per tal de fer formació específica (Can Padró, EGARA, ISPC)…ens traslladen que són els primers interessats en facilitar la formació continua entre els especialistes, i sobretot de poder disposar del màxim d’instal·lacions per poder-la fer.

Tan aviat com els especialistes visiten qualsevol instal·lació, validen els informes corresponents per tal que sigui l’administració qui faciliti tots els tràmits burocràtics (contractes, i sobretot assegurances de responsabilitat civil). I aquí és on «s’encalla» el procediment, ja que supera les seves competències.

Ens traslladen els caps, que qualsevol petició de formació que pugui ser justificada com a «risc o necessitat» el tràmit és urgent i sense dilació, tenint en compte l’especial sensibilitat per la formació contínua.

Els responsables de la CGRO aposten per formar a determinats especialistes i que aquests formin a la resta, per arribar a ser «autosuficients» en l’aspecte formatiu.
Tot i això, creiem que determinades formacions molt tècniques, caldria valorar que els formadors externs del CME donessin aquesta formació al major nombre d’especialistes, enlloc d’enviar un grup reduït d’especialistes a que es formin, i després formin a la resta.

Aprofitant la seva aposta ferma per la formació continua, denunciem la manca d’oferta formativa a l’aplicatiu de la PGME.

• Galeries de tir EGARA: s’han realitzat les reformes necessàries per tal que es puguin fer pràctiques amb totes les armes i calibres de munició, que actualment té de dotació el CME. Amb l’excepció de les llançadores 40mm i gas, per un tema de manca de ventilació de gasos.
BRIMO

• Nou model ordre públic: hem traslladat les inquietuds que s’han generat entre la plantilla, especialment per si afectaria a les seves condicions laborals, destinacions i retribucions.

Ens remeten al que ja sabem, que s’ha fet un estudi amb 10 grups de treball on han participat 52 comandaments del CME. En tot cas qualsevol canvi en el model actual queda supeditat la nova comissió parlamentària, sobre aquest nou model.

• Armes i eines d’ús policial: a part les valoracions tècniques respecte a les armes i eines actualment disponibles, ens comuniquen que el GAS OC, CS fumígens i altres no hi ha problemes d’estucatge. De moment, s’ha descartat qualsevol altre sistema per a la utilització de gas, ja sigui en esprai o magrana llancívola.
«Plataforma d’aigua» tot i que l’anterior resolució 476/X recollia la seva utilització pel control de masses, hem traslladat la inoperativitat de l’actual vehicle (UNIMOG). Ens comuniquen que s’ha fet alguna prospecció i estudi, sense concretar res més. I com ja hem dit en el punt anterior, la nova comissió parlamentària condicionaria la dotació i adquisició d’aquest material.

• Tanques i barreres de control: consideren que és una bona eina de control de masses, per aquest motiu juntament amb la CSUCOT i UGR han comptabilitzat el nombre total de tanques disponibles arreu del territori. En la majoria de casos, depenent d’altres administracions, però valoren l’adquisició d’aquest tipus de material i transport per ser més «autònoms».

• Cascs antiavalots: abans de final d’any està prevista l’arribada de la darrera compra de cascs entre. Es prioritzarà la substitució dels caducats i malmesos.

• Mascares antigàs: com els cascs, abans de final d’any es substituiran les trencades. Tot i això s’enviaran al fabricant si existeix la possibilitat de reparar/re-condicionar.

• Uniformitat: una granota té un cost licitat 226€/unitat i especialment en període estival aquesta peça augmenta «estrès tèrmic», per una banda sobre els propis companys/es i per altra sobre la mateixa peça de roba.

Proposem dotar d’altres peces per complementant la granota operativa, com seria un pantaló operatiu i samarreta tècnica; però aquesta opció no la tenen prevista.

• Formació GOAP curs atestats OP: s’està formant als membres del GOAP amb policia científica, així com la d’instrucció d’atestats que s’ha iniciat recentment. En tot cas, com hem demanat anteriorment, demanem que es publiqui al portal de formació de la PGME per poder-hi accedir.

• Dispositius gestió detinguts i instrucció diligències: sol·licitem s’estableixin protocols en regions com la RPMB o altres. Així doncs, davant de grans esdeveniments o aldarulls amb previsió de detinguts, s’agilitzi aquesta situació, ja que en el moment que un equip d’OP realitzada un detingut es pot veure afectada la capacitat operativa per la gestió dels trasllats i la instrucció de diligències.

Ens informen que les minutes sense detingut s’instrueixen a destí, sense que pugui pertorbar el servei, ara bé, les diligències amb detingut, s’instrueixen al lloc, si es trasllada a l’ACD Les Corts, per exemple, doncs allà mateix.

• Parc mòbil: han d’arribar un vehicle lleuger (Ford Ranger), i està prevista la renovació de furgons, els propers anys. La USPAC va presentar 2 informes de millores dels nous vehicles. Ens comuniquen que algunes de les modificacions o millores plantejades no poden executar-se, ja que no passarien ITV.

• Defensa jurídica: traslladem el malestar pels canvis de criteri en la defensa dels companys/es. Ens diuen que tenen poc marge de decisió, ja que és una decisió política que supera les seves competències i que han d’acatar.

• Criteris planificació pel que fa a les garanties de descans establertes al decret: si durant setmana de torn es gaudeixen de permisos retribuïts (AP’S o altres), aquests tenen consideració de «treball».

GEI

• Creació bossa d’hores extres per baixar un possible impacte a la bossa d’hores acumulades. Plantegem assignar una bossa d’hores extres per a la unitat, especialment per aquells dispositius que suposa el perllongament de la jornada ordinària planificada o altres emmarcats dintre del POEA.

Pel que fa al POEA, ens manifesten que bàsicament es centra en BRIMO i ARRO. Alhora que han donat instruccions per tal que tots els serveis que puguin sorgir es cobreixen dintre de la jornada anual, regulant la planificació per evitar generar hores acumulades per sobre de la jornada anual. Tot i això, si a finals d’any no es pot regular, poden arribar a oferir serveis remunerats. Des de la USPAC, restarem atents.

TEDAX

• Parc mòbil la renovació dels vehicles es trasllada al 2022.
En quant a les deficiències tècniques d’ algun vehicle (rampa), així com l’excés de pes amb el transport del robot que impedeix o dificulta la ITV, estan estudiant com corregir els problemes. En tot cas, ens emplacen a la subcomissió de materials.

• Formació continua: aposten per la formació continua dels especialistes. Així com per la autosuficiència i autonomia del CME en generar aquesta formació. Proposem que els especialistes externs d’altres cossos o matèries imparteixen aquesta formació al major nombre d’especialistes per poder resoldre aquells dubtes o consultes que es puguin generar d’una forma més directa, enlloc del sistema actual que suposa enviar un o pocs especialistes a formar-se i aquests formen a la resta.

• Material formació: denunciem la mancança de material disponible per realitzar la formació contínua. En ocasions han d’utilitzar el disponible pel servei.
Ens traslladen que algun d’aquests material és costós, però que atenen les peticions per cobrir les necessitats.
• Robots desactivadors: durant el 2022 no hi ha previsió de renovació i existeix un pla de manteniment contractat descentralitzat.

• Inhibidors: No hi ha previsió de renovació.

• Impressores 3D i Drons: no hi ha previsió d’adquisició d’aquest material. Actualment, poden utilitzar la que té assignada la unitat de Drons. El CME ha de definir com s’estructura la utilització dels Drons, si es centralitzarà tot amb la nova unitat, o determinades unitats disposaran de drons assignats.

• Canteres i dipòsits explosius: disposen de les instal·lacions de Can Padró per la destrucció d’explosius, malgrat no tenen problema en aquest sentit, estan treballant per ampliar el ventall de zones on realitzar aquestes destruccions.

Pel que fa al dipòsit d’explosius, hi ha espais habilitats per la necessitat actual. Mini polvorins amb capacitat per a uns 50kg d’explosius.

• Manca d’explosius Per un problema burocràtic, es va retardar l’adquisició d’explosius, però el CNP els va oferir del seu material si hagués estat necessari. Ara per ara, resolts aquests problemes burocràtics no hi ha problema d’estoc.

• Bossa hores extres dispositius: idèntica resposta que la donada pels GEI.

APEN

• Manca efectius APEN: ens traslladen que entre gener i octubre de 2021 s’ha hagut de demanar recolzament a 434 patrulles d’USC. Per tant, volen reforçar el servei atès que la marxa d’efectius, en els darrers oferiments.

• Sortides urgents, molt urgents i vitals: els riscos es valoren des del CP.

• Servei Ciutat Justícia-Audiència BCN si s’acumulen molts trasllats es demana suport a USC, en tot cas la nostra proposta de crear un grup fix de servei a l’edifici no és apropiat atès que els serveis generats no tenen un caràcter homogeni.

• Parc mòbil: està previst adquirir un nou autocar per trasllats al 2022. Alhora, s’ha valorat la possibilitat d’adquirir vehicles tipus furgoneta petita (VW Caddy) pels trasllats interns i pertinences. Traslladem que es tingui en compte la confortabilitat dels companys/es en vehicles, tipus furgó, ja que durant el servei han de fer molts quilòmetres.

Pel que fa la neteja: l’autocar es neteja de forma periòdica. I la resta una neteja/desinfecció setmanal (dissabte). Tot i que accepten que cal implementar la neteja exterior i es farà el necessari.

• Q3: demanem que es planifiquin jornades de 8.30 hores pels solapaments i així evitem els perllongaments constants. Ens traslladen que l’horari Q3 és TREBALL/FESTA, que les entrades i sortides s’adapten segons necessitat del servei, evitant o reduint els perllongaments. I descarten establir 8:30 H.

• BRIANS 1: Pel que fa a les mancances en les instal·lacions de CP BRIANS 1, ens emplacen a traslladar-ho als serveis regionals de la RPMS perquè facin les gestions amb el Departament de Justícia, el qual és el responsable del CP.

UNITAT CANINA

• Ventilació vehicles zona transport gossos: està prevista aquesta millora en vehicles que arribaran al 2022 (4 o 5 vehicles). Es descarta per costosa i tècnicament inviable en els vehicles antics.

• Alimentació i manutenció gossos: creiem que l’estabilitat i la rutina en aquest tipus de gestió es podria fer amb efectius que es trobin en 2a activitat. Però descarten aquesta opció, mantenint l’actual; que ho facin els guies en funció del torn que tinguin.

• Neteja caneres: vam sol·licitar un contracte específic per a aquesta gestió, i que es realitzés per empreses especialitzades. Aquesta opció queda descartada, ja que en l’actual contracte de neteja del Complex EGARA, existeix una part específica relativa a aquesta opció i l’assumeix la mateixa empresa de neteja.

• Reforma Caneres: ens informen que faran unes proves amb un material molt específic per la reforma de les caneres. Si resulten exitoses, s’anirà estenen a la resta de caneres.

UIM

• Uniformitat i material (val de compra): creiem que en una unitat tan específica, la qual requereix un material molt tècnic, es pot trobar una formula similar al «val de roba» (compensació econòmica). Respectant especificacions tècniques i mantenint un equilibri amb els requisits d’uniformitat acordes amb la imatge corporativa, i que l’especialista pugui adquirir el material que millor s’adapti a les seves necessitats.

Aquesta opció es descarta, i continuaran mantenint el sistema actual, adquirint el material necessari, per a tots els especialistes en lots de compra i per a tots el mateix.

 

• Dispositiu URNA: els informem que, habitualment el grup UIM durant dispositius d’eleccions, donen seguretat a determinats punts estratègics en el marc del propi dispositiu, sense rebre la gratificació establerta.

Ens traslladen que com a la resta, els efectius que es troben d’ordinari no cobren i els que venen de Festa/lliure servei si, en les darreres eleccions van participar 13 efectius de la UIM, una vegada penjades les llistes del personal que rebria la gratificació i passats els 10 dies per poder presentar al·legacions no es va registrar cap incidència.

SUBSÒL

• Les organitzacions sindicals ens vam interessar per les gestions realitzades arran del tràgic accident patit pel company. Ens comuniquen que s’està donant atenció psicològica. Pel que fa a l’informe sobre l’accident, l’ha dut a terme la UIM i es traslladarà al Comitè de Salut Laboral. Volem traslladar tot el nostre escalf als companys/es i familiars del Quim.

Una vegada reprenem les reunions periòdiques de forma trimestral, ens emplacen al proper Febrer 2022. Us convidem a fer-nos arribar tot allò que considereu oportú.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

26 de novembre de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.