RESUMS REUNIONS

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 02-11-23

171/2023

Avui, 2 de novembre, ha tingut lloc una nova reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió, en la que s’han tractat de manera específica els punts referents a la modificació de la instrucció sobre la provisió temporal de llocs de treball del Cos de Mossos d’Esquadra i la presentació de la proposta de bases de les convocatòries de provisió d’especialitats.

Primer.- Pel que fa a la modificació de la instrucció sobre la provisió temporal de llocs de treball s’ha afegit amb relació a les adscripcions provisionals o comissions de serveis per necessitats d’urgència per causa mèdica, pròpia o d’un familiar, la necessitat de formalitzar la sol·licitud mitjançant el document DAD46, FENT CONSTAR TRES DESTINACIONS PER ORDRE DE PREFERÈNCIA, per tal d’evitar que en cas que no es pugui assignar la destinació desitjada en primera opció, l’interessat hagi de fer un nou document DAD46.
Aquestes adscripcions provisionals o comissions de servei s’autoritzaran per períodes de 6 mesos de durada, prorrogables, si es donen circumstàncies concretes que ho justifiquin, per un màxim de tres períodes més, o fins a la data de la resolució de la convocatòria en què la persona interessada estigui participant, mentre tingui opcions d’obtenir-hi un lloc de treball. Per cada sol·licitud de pròrroga s’hauran de presentar nous informes mèdics actualitzats.

En relació a les comissions de serveis voluntàries o adscripció provisional per fill o filla menor de 2 anys a càrrec, la concessió d’aquesta comissió de serveis o adscripció provisional resta subordinada a l’existència a la destinació sol·licitada de llocs de treball vacants de les mateixes característiques que el que la persona ocupi. Aquestes peticions es formalitzaran mitjançant el document DAD46, FENT CONSTAR TRES DESTINACIONS PER ORDRE DE PREFERÈNCIA.
Serà requisit per la concessió de la comissió de serveis o adscripció provisional que entre la destinació d’origen i les sol·licitades hi hagi un mínim de 50 quilòmetres o 45 minuts de desplaçament en condicions normals.
Així mateix, en cas que les dues persones progenitores siguin membres del Cos de Mossos d’Esquadra, només es concedirà la comissió de serveis o adscripció provisional a UNA d’elles, a excepció que acreditin que no conviuen.

 

Segon.- Referent a les diferents convocatòries de provisió d’especialitats, la SGRH ha informat que en breu es publicaran les següents convocatòries:

  • En data 7 de novembre es publicarà la convocatòria de concurs oposició per la provisió de llocs de treball de l’ especialitat d’intervenció de muntanya de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra. En aquesta convocatòria s’oferiran les següents places:

Seu d’Urgell (4 mosso/a, 1 Caporal/a).
Sabadell (9 mosso/a, 3 Caporal/a, 1 sergent/a).
Vielha e Mijaran (4 mosso/a, 2 caporal/a).

Suposarà un creixement net de 19 efectius.

  • En data 7 de novembre es publicarà la convocatòria de concurs oposició per la provisió de de llocs de treball de l’ especialitat de desactivació d’ artefactes explosius- NRBQ de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra. En aquesta convocatòria s’oferiran les següents places:

Lleida (2 mosso/a).
Sabadell (17 mosso/a, 9 caporal/a, 1 sergent/a).

Suposarà un creixement net de 4 efectius.

  • En data 13 de novembre es publicarà la convocatòria de concurs oposició per la provisió de de llocs de treball de l’especialitat d’intervenció en medi aquàtic de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra. En aquesta convocatòria s’oferiran les següents places totes elles a Sabadell: 13 mosso/a, 2 caporal/a i 1 sergent/a.

Suposarà un creixement net de 12 efectius.

  • En data 7 de novembre es publicarà la convocatòria, mitjançant Lliure Designació, per la provisió de llocs de treball de l’especialitat de protecció especial (ESCORTES) de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra. En aquesta convocatòria s’oferiran les següents places: 54 mosso/a, 16 caporal/a i 4 sergent/a.
  • En data 13 de novembre es publicarà la convocatòria, mitjançant lliure Designació, per la provisió de llocs de treball de l’especialitat d’Intervenció Especial (GEI) de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra. En aquesta convocatòria s’oferiran les següents places: 17 mosso/a, 9 caporal/a i 1 sergent/a.

Suposarà un creixement de 17 efectius.

En els concursos oposició (TEDAX, AQUÀTICA, INTERVENCIÓ MUNTANYA) els mèrits es valoraran amb un màxim de 50 punts, dels quals l’experiència professional en el Cos de Mossos d’Esquadra es valorarà amb un màxim de 15 punts i l’antiguitat en cossos policials es valorarà amb un màxim de 15 punts. Sistema de valoració de mèrits de les anteriors convocatòries d’especialitat.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

Barcelona, 2 de novembre de 2023

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.