OPOSICIÓ A LA REFORMA DEL DECRET DE SEGONA ACTIVITAT

PDF

14/2020

Per part del Govern de la Generalitat es va obrir un període de Consulta pública prèvia per modificar el reglament de segona activitat (Decret 246/2008) que finalitzava el 16 de gener de 2020. Totes les propostes públiques presentades que seran tingudes en compte en la fase de retorn que finalitza el 17 de febrer de 2020.

RESUM PROPOSTA SUBDIRECTORA ESPERANÇA CARTIEL ARMIDA:

a) Limitar a 6 mesos les adaptacions de lloc de treball, i a partir d’aquesta data o es renuncia pel funcionari a l’adaptació o passa a segona activitat amb pèrdua de la seva plaça definitiva.

No els interessa les adaptacions de lloc de treball perquè han de ser “en el mateix lloc de treball” i això impedeix que els comandaments puguin destinar-nos on vulguin com sí poden fer si passa a segona activitat.

b) L’adscripció a segona activitat serà provisional, allà on decideixi l’administració i amb pèrdua de la plaça definitiva. Abans dels dos anys es farà un concurs i el nostre lloc de treball dependrà de les places que s’ofereixin arreu de tota Catalunya.

c) Es reservarà una segona activitat privilegiada per les escales executives i superiors en perjudici de les escales intermèdies i bàsiques, on desenvoluparan funcions sense cap responsabilitat, sense cap servei operatiu i sense que ni hagin d’estar en situació de disponibilitat. Ho van intentar amb la Instrucció 3/2017 però USPAC la va tombar judicialment perquè era contrària al Decret 246/2008. Ara el Govern modificarà el Decret per intentar aconseguir-ho.

d) Actualment hi ha 32 funcions que es poden fer en segona activitat i determinades per una Ordre del 2009. Per tal de donar més marge als comandaments per fer i desfer, es multiplicaran les funcions que es poden fer en segona activitat i seran revisables anualment. En aquesta ampliació s’inclouran totes les tasques que fan actualment els tècnics de suport no policial, i així se’ls considerarà en segona activitat perdent el 55% del sou (prestació per IPT que és incompatible legalment amb la segona activitat).

e) L’administració agafa literalment la tesi defensada per l’associació AIL-MED: tots els tècnics de suport no policial passaran a realitzar funcions en segona activitat.

AIL-MED va fer dues peticions https://ailmed.files.wordpress.com/2016/07/informe-cja.pdf:

1. Suport tècnic policial han de ser considerats en segona activitat.

Informe AIL-MED de 29-07-2016, Foli 22

2. Creació dins l’organigrama del Departament d’Interior d’un “servei de suport i atenció a la segona activitat”, on el “cap del servei” serà designat entre aquells mossos amb experiència en el món de la discapacitat, amb una antiguitat mínima de 10 anys en el cos i llicenciat en Dret. A més, el “cap del servei” representarà a tots els mossos accidentats i els hi assessorà en les accions judicials a emprendre a través d’experts que ell mateix designarà, amb total independència i autonomia. Algú coneix qui va intentar fer-se a mida un lloc dins l’administració?

Proposició de Llei a petició d’AIL-MED registrada a la Mesa del Parlament el 13-07-2015

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya va refusar tota la proposta. Si s’hagués aprovat la proposta d’AIL-MED, ara mateix hi hauria 199 tècnics de suport no policial que haurien perdut el 55% del sou (prestació per IPT). Per contra, hi hauria 1 funcionari del cos de mossos d’esquadra que tindria un lloc reservat per ell dins l’administració com a “cap de servei”.

f) I per finalitzar, l’administració vol controlar les baixes que doni la Seguretat Social o les Mútues, poden revisar als funcionaris que es troben de baixa i proposar la seva alta laboral o el passi a la segona activitat, tot per evitar baixes perllongades.

RESUM PROPOSTA D’USPAC

L’administració no entén que qui té una minva en les seves capacites físiques o psíquiques, sigui total o parcial, no està per voluntat pròpia. No únicament és lògic, sinó una obligació
moral de l’administració procurar un lloc de treball digne per aquests funcionaris prop d’on viuen. No entenem quin és el problema quan es tracta de persones que tenen una discapacitat.

Qualsevol funcionari que accedeix al cos de Mossos d’Esquadra vol desenvolupar la seva feina plenament en actiu i tenir totes les seves capacitats físiques o psíquiques al 100%. Trobem que és un insult afirma com diu l’administració que els mossos d’esquadra utilitzen la segona activitat “per apropar-se a casa”. És com dir que es trenquen un turmell per tenir una discapacitat i així intentar entrar en la segona activitat.

Realment són paraules i manifestacions barroeres que únicament denoten el rerefons de l’odi que l’actual Departament d’Interior comanat per l’autèntic conseller Brauli Duart, qui dóna la cara Miquel Buch, qui accepta tot el que li diguin Pere Ferrer, l’advocat en cap Xavier Claverol que obeeix al seu amo Brauli Duart per fer el més mal possible, i la Subdirectora Esperança Cartiel que encara no sap on està.

Per aquest motiu sol·licitem la retirada d’aquesta proposta de modificació reglamentària per tal que sigui consensuada amb les organitzacions sindicals representatives a la Comissió Permanent de Segona Activitat.

En el cas que s’hagi de modificar quelcom, USPAC proposa que:

a) S’apliqui el Decret 246/2008 i es reguli mitjançant Instrucció l’adaptació dels llocs de treball, i que es mantinguin sense límit temporal prèviament fixat.

b) L’adscripció en segona activitat ha de ser instada voluntàriament pel funcionari del cos de Mossos d’Esquadra i amb plaça definitiva consensuada. D’aquesta forma la seva plaça anterior hauria de sortir a concurs perquè no existiria reserva.

c) La seva adscripció obligatòria per part de l’administració no pot donar lloc a perdre la seva plaça definitiva adquirida en un concurs.

d) La segona activitat per raó de l’edat ha de ser una possibilitat que es doni als 50 anys i que vingui recolzada per la jubilació als 59 anys.

e) En aplicació de l’art. 2.4 Decret 246/2008, el funcionari en situació administrativa en segona activitat ha de poder escollir en prestar serveis complementaris del cos de Mossos d’Esquadra o en altres llocs pertanyents a altres cossos de la Generalitat.

f) No pot haver-hi privilegis per l’escala executiva i la superior en els llocs de treball que es puguin desenvolupar en segona activitat, sense perjudici que mantinguin les seves competències de comandament.

g) No es consideri que els funcionaris adscrits a llocs de suport tècnic policial que perceben la prestació per incapacitat permanent total desenvolupen funcions en segona activitat, excepte voluntàriament així ho decideixin i vulguin passar a aquesta situació d’actiu.

h) No es pot confondre les funcions policials que es desenvolupen en segona activitat amb les que es desenvolupen els tècnics de suport no policial. Si s’equiparan hi hauria la pèrdua de la pensió per incapacitat permanent total segons Sentència del Tribunal Suprem de 24 d’abril de 2017.

i) El període que transcorre entre la declaració d’incapacitat permanent total o absoluta, fins que és adscrit a un lloc de tècnic de suport no policial ha de ser retribuït íntegrament segons la seva categoria professional.

j) Les valoracions durant la incapacitat temporal s’ha de continuar fent pels metges adscrits a la Seguretat Social o mútua col·laboradora, únics que poden donar l’alta. En cap cas ha de ser obligatori acceptar el seguiment per l’administració, tampoc poden condicionar l’alta o manteniment de la baixa del funcionari; ni en cap cas decidir unilateralment sobre el passi a la situació administrativa de segona activitat després d’una alta laboral.

k) L’únic control que es pot fer i a voluntat del funcionari és l’anual que pot fer qualsevol treballador, i on únicament ha de constar si és apte o no apte per l’exercici de les funcions policials.

Ara ens poden escoltar. Ara ens hem de mobilitzar en massa per evitar l’aprovació de la reforma. Ho hem de fer per nosaltres, pels que estem en actiu i ens obligaran a fer controls per la DGP mentre estem de baixa; pels que estem en segona activitat; pels que tenim un lloc de tècnic de suport no policial o per qualsevol de nosaltres que ens podem trobar demà en la seva situació. Aquí podeu ACCEDIR a la proposta sencera i DONAR SUPORT.
.https://participa.gencat.cat/processes/Mossossegonaactivitat/f/2766/proposals/78051.

Barcelona, 30 de gener de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.