ACCIÓ SINDICAL

PROPOSTA D’ACORD (VI): RÈGIM DE PERMISOS, LLICÈNCIES I VACANCES

102/2019

El Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia són legalment els organismes competents per dictar les normes escaients en matèria de permisos pels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra després de la reforma introduïda per l’art. 164.5 de la Llei 5/2017, de 28 de març de l’article 48.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Pel que fa als permisos per assumptes personals, l’art. 11.1.1 del Decret 150/2010, de 2 de novembre, va establir el dret dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra a gaudir d’un permís retribuït de 68 hores equivalents a 9 dies.

El Pacte entre alguns sindicats i l’administració de 15 de maig de 2017 i 12 de juliol de 2017 que va donar lloc a l’Acord de Govern de 25 de juliol de 2017, va reduir i limitar aquest permís a 50 hores equivalents a 6 dies, i dos dies addicionals al complir el sisè trienni i d’un dia més per cada trienni complet a partir del 8è.

El mateix Pacte va suposar la desaparició de la possibilitat d’acreditar les indisposicions via ATRI mitjançant una declaració responsable, tot exigint un comunicat de baixa per l’Institut Català de la Salut.

Amb la promulgació de la Llei 6/2018 de Pressupostos de l’Estat, i en concret la seva Disposició Addicional 54.3, es permet a les administracions que es justifiqui les absències per motius de salut mitjançant declaració responsable a l’ATRI, sense necessitat que sigui obligatori un informe mèdic, ni públic ni privat.

La recuperació de les 68 hores de gaudiment de permisos per assumptes personals i recuperar la possibilitat d’acreditar les primeres 37,5 hores d’indisposició mitjançant declaració responsable del funcionari, comporta obligatòriament la derogació de l’Acord de Govern de 25 de juliol de 2017 pel qual es ratifica el Pacte de 15 de maig i 12 de juliol de 2017 signat per alguns sindicats representatius i la Direcció General de la Policia.

 

QUÈ DEMANEM?

  • Que es reconegui el dret dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de poder gaudir de 68 hores per assumptes personals per cada any complert de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a l’any o en els casos de reducció de jornada, tal com estableix literalment l’article 11.1.1 Decret 150/2010, de 2 de novembre.
  • Els dies per assumptes personals que no s’hagin pogut gaudir durant l’any policial per haver estat denegats com a mínim una vegada, a elecció del funcionari, hauran de ser compensats econòmicament amb aplicació del coeficient multiplicador 1,50; o gaudits dins dels primers sis mesos del següent any policial sense possibilitat de tornar-se a denegar per part de l’administració.
  • Les primeres 37,5 hores d’absència del lloc de treball per motius de salut que no doni lloc a una incapacitat temporal es puguin justificar mitjançant declaració responsable del funcionari a l’ATRI, o per qualsevol document mèdic públic o privat.

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.