USPAC SOTMET A VOTACIÓ LA PROPOSTA D’ACORD DE L’APLICACIÓ DEL 0’30 QUE ENS TRASLLADA LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS

PDF Enllaç votació app

21/2022

Us traslladem la proposta d’acord que la SGRH ens ha passat, i donat que USPAC sempre ha insistit en la seva opció de l’aplicació del 0’30 al complement específic de l’escala bàsica i intermèdia, tant via registres, reunions i en el si del Consell de Policia, considerem que és la nostra afiliació qui ha de decidir si signem o no.

L’Acord l’adjuntem perquè pugueu consultar íntegrament el contingut del mateix, i us traslladem un resum breu dels seus punts:
1. Increment del complement de nocturnitat
Es proposa destinar l’increment retributiu previst en aquest article a millorar el complement de nocturnitat a la quantitat de 3,41 euros bruts per hora efectivament realitzada.
Dins dels tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquest acord es farà efectiu, l’abonament de la quantitat que resulti d’incrementar en 0,52 € bruts cadascuna de les hores que han generat complement de nocturnitat, realitzades entre l’1 de gener de 2020 i la seva data d’entrada en vigor.
2. Exempció de nocturnitat
L’exempció de nocturnitat voluntària de les persones funcionàries que tinguin més de 55 anys, només requerirà de la manifestació formal de la voluntat d’acollir-s’hi, de manera que a partir del moment en què ho manifesti la persona interessada se l’eximirà de la realització de qualsevol planificació de torn nocturn en endavant. USPAC ha demanat l’exempció als 50 anys, com abans de l’acord de 2015, signat pel llavors sindicat majoritari.
3. Torn de nits voluntari
Les persones funcionàries poden acollir-se, voluntàriament, a la planificació de treball només en el torn nocturn i de tarda/nit en cap de setmana, d’acord amb el quadrant o seqüència horària que correspongui a la seva unitat d’adscripció.
En el cas de les unitats en Q5, el torn de nits voluntari es durà a terme en un quadrant 7×7, amb la seqüència següent:

ESC DL DM DX DJ DV DS DG | DL DM DX DJ DV DS DG
1        N     N   N   N    N   TN TN | F     F     F    F    F    F   F
2        F     F    F    F    F    F     F   | N    N     N   N    N  TN TN

(Veure la proposta adjunta amb tot el contingut). USPAC ha fet esmenes per tal de compensar amb coeficients per eixugar el romanent que genera el quadrant 7×7, de moment no s’han tingut en compte.

4. Indemnització per l’ús de roba particular
Es substitueix el val bescanviable per roba de paisà establert per l’Acord de la Direcció General de Policia amb les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra sobre la utilització de la uniformitat en determinades unitats policials de 18 d’octubre de 2007, per una indemnització per la prestació de servei sense la uniformitat reglamentària.

L’import anual d’aquesta indemnització serà de 250 €, o la part proporcional que correspongui, d’acord amb el nombre de jornades efectivament treballades sense uniformitat. En el cas dels efectius que realitzen la comesa especial d’escorta, l’import anual serà de 445 €, o la part proporcional que correspongui.

Aquest import s’incrementarà en un 10% en l’exercici 2023, sempre i quan existeixi el crèdit pressupostari corresponent.

5. Classificació i actualització retributiva de llocs de comandament
Es modifiquen les taules retributives de l’escala superior i executiva i de la categoria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia i actualització formativa de comandaments durant els anys 2022 i 2023 (es durà a terme un pla d’actualització formativa de comandaments de les escales intermèdia i executiva en matèria de gestió d’equips i persones). Podeu veure el punt ampliat a la proposta que ens han traslladat i que adjuntem.

6. Mesures per a l’escala de suport
Es constituirà un grup de treball per analitzar les funcions que realitzen les persones membres de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra adscrites a les diferents unitats, als efectes d’ordenar el tractament d’aquesta escala i les condicions de treball que corresponguin en cada cas.

Com ja vam fer en l’últim Acord que es va signar, i donat que no s’han tingut en compte les esmenes que USPAC ha presentat, volem que sigui la nostra afiliació, qui voti i decideixi el sentit de la signatura en aquest acord, en el dia d’avui us passarem l’enllaç per votar i us informarem del resultat tant bon punt el tinguem.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

31 de gener de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.