RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ COPSA 21/2/2020

25/2020

l passat divendres, 21 de febrer va tenir lloc la COPSA, us passem resum de la reunió i dels punts defensats per USPAC:

1.- Quadre resum de la situació actual de la segona activitat al Cos de Mossos d’Esquadra, i de la situació actual de llocs de treball de suport tècnic al Cos de Mossos d’Esquadra:

• Total general de segona activitat: 377, dels quals 186 són per edat, i 191 per causes mèdiques; i 61 sol·licituds en tràmit.
• Total de tècnics de suport no policial: 215, i 31 sol·licituds en tràmit.

L´Administració manifesta textualment que davant de les 31 sol·licituds d’expedients de llocs de suport tècnics en tràmit, “hi ha un canvi de tendència claríssim, i que són moltíssimes sol·licituds.”

2.- Articles 2.4 i 6.2 del Decret 426/2008 de segona activitat.

Són articles on el funcionari en situació de segona activitat pot quedar-se al cos o si ho prefereix pot optar a altres llocs de la Generalitat.
L’administració ens manifesta que si s’opta per anar a altres llocs de la Generalitat, que tenen un problema retributiu, i a més com s’està fent un nou catàleg amb noves funcions de segona activitat, el que volen és “aprofitar i exprimir aquest catàleg”.
L’administració manifesta que amb les persones que tenen una incapacitat permanent total, quan se’ls “fa un lloc” en una destinació, hi ha comandaments que no saben com actuar, i que per tant tenen la sensació explícita de “i jo ara que li faig fer”.

3.- Interpretació d´informes de les adaptacions i segona activitat un cop arriben a la unitat de destinació.

La Dra. Santaularia, manifesta que l’administració és conscient de la dificultat de l’entesa entre els informes de Vigilància de la Salut i el que arriba a la destinació. Actualment estan treballant en un “document de consens”, perquè bàsicament els comandaments sàpiguen interpretar el que es diu des de vigilància de la salut.

També es manifesta, que si hi ha algun comandament que fa mala praxis a les activitats concretes de Vigilància de la salut, es notifiqui a la COPSA.

4.- Servei de TOGA per mossos en segona activitat.

L’Administració manifesta que segons les dades que tenen, en tot el territori 9 persones en segona activitat en algun moment han fet servei Toga.

5.- Règim disciplinari i les persones que estan en segona activitat.

L’administració ens manifesta que el regim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra, és exactament igual per les persones funcionaries que estan en segona activitat.

6.- Nou Catàleg de funcions per les persones en segona activitat.

L’administració manifesta, que s’han desplaçat servei per servei per tal de poder realitzar el catàleg de les noves funcions. Plantejar directament si els llocs de treball, siguin quin siguin, són susceptibles de ser de segona activitat.

A part, també han tingut en compte si aquest llocs es necessiten algun requisits per desenvolupar aquella feina, és a dir, per exemple, si es vol anar a la DIC, s’haurà d’acreditar que es té el nivell 3 d’investigació, o si es vol anar a Informació, s’haurà de tenir el vist i plau del cap de servei.

A partir d’aquí, han intentat buscar semblances entre serveis per facilitar la determinació de quants llocs de treball han d’haver-hi en segona activitat, essent per exemple la següent relació:
• Efectius de l’OAC, almenys el 50% poden ser susceptibles de passar en segona activitat.
• El 75% per els de Suport.
• El 10% de proximitat.
• El 50% del GAV.
• El 50% de URPA.
• El 30% de SALA.
• El 15% d’INF.
• El 28% d’Anàlisi.
• El 5% de serveis regionals com ARRO.

Això traduït en places, sortirien unes 3989 places, essent per exemple:
• 747 a Investigació
• 2285 places de USC
• 99 places de trànsit
• 75 places d’Informació…

Per categories, sortirien:
• 6 places de comissari
• 29 places d’Intendent
• 22 places d’Inspector
• 106 places de Sotsinspector
• 447 places de Sergent
• Més de 800 de caporal…

7.- Aportacions de Consulta Pública.

USPAC va tornar a defensar els interessos dels treballadors fent constar en acta els punts que portàvem:

• Que s’apliqui el Decret 246/2008, i es reguli mitjançant Instrucció l’adaptació dels llocs de treball, i que es mantingui sense límit temporalment prèviament fixat.
• L’Adscripció en segona activitat ha de ser instada voluntàriament pel funcionari i amb plaça definitiva.
• L’adscripció obligatòria per part de l’Administració no pot donar lloc a perdre la seva plaça adquirida en un concurs.

• La segona activitat per raó de l’edat ha de ser una possibilitat als 50anys i que vingui recolzada per la jubilació als 59 anys.
• El funcionari ha de poder escollir en prestar serveis complementaris al Cos de Mossos d’Esquadra o en altres llocs de la Generalitat.
• No hi poden haver privilegis per l’escala executiva i la superior en els llocs de treball de segona activitat. El Decret és per tots igual.
• No es consideri que els funcionaris adscrits a llocs de suport tècnic no policial que perceben la prestació per incapacitat permanent total, desenvolupin funcions en segona activitat, excepte així ho decideixin i vulguin passar a aquesta situació en actiu.
• No es pot confondre les funcions policials que es desenvolupen en segona activitat, amb les que desenvolupen els tècnics de suport no policial.
• Les valoracions durant la incapacitat temporal s’ha de continuar fent pels metges adscrits a la Seguretat Social o mútua col·laboradora, única que pot donar l’alta.
• En cap cas ha de ser obligatori acceptar el seguiment per l’administració, ni en cap cas condicionar l’alta o manteniment de la baixa del funcionari; ni tampoc decidir unilateralment sobre el passi a la situació administrativa de segona activitat després d’una alta laboral.
• L’únic control que es pot fer, a voluntat del funcionari, és la revisió anual que pot fer qualsevol treballador, i on únicament ha de constar si és apte o no apte per l’exercici de les funcions policials.

Barcelona, 28 de febrer de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.