RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 09-05-2022

109/2022

Ahir va tenir lloc una nova reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió, on es van tractar els següents temes:

1.- Supressió de la dispensa de grau en els concursos d’ ascens:

D’acord amb la interpretació duta a terme pels serveis jurídics i refermada per Funció Pública, les persones que hagin accedit a una escala mitjançant la dispensa de titulació, s’ ha de considerar que disposen de la titulació adequada per ascendir a la següent categoria, dins la mateixa escala (és a dir de sergent/a a sotsinspector/a i d’intendent/a a comissari/a). En la resta de casos, cal acreditar la titulació requerida.

Aquest punt va generar un enorme desacord de les organitzacions sindicals amb la SGRH, al no entendre perquè no s’ aplicava el mateix barem utilitzat per l’ ascens de sergent/a a sotsinspector/a o intendent/a a comissari/a, a la promoció d’agent a caporal/a, quan ambdós pertanyien a l’escala bàsica i per tant, s’hauria de permetre ascendir amb la mateixa titulació que va permetre accedir a mosso, tot i que l’any 2017 es va modificar la normativa, la qual fa que actualment sigui necessària la titulació de batxillerat o equivalent per accedir al Cos de Mossos d’ Esquadra.

Davant les queixes, la SGRH va prendre el compromís d’elevar aquesta possibilitat als serveis jurídics, per tal de poder aplicar la norma que SI és d’aplicació en els ascensos de sergent/a a sotsinspector/a i d’ intendent/a a comissari/a.

2.- Convocatòria d’ ascens de les categories d’ Inspector/a, Intendent/a i Comissari/a:

-El nombre de places ofertes serà: 24 places d’ Inspector/a, 10 places d’Intendent/a, 6 places de Comissari/a.

-A les categories d’Inspector/a i Intendent/a, pel que fa a la promoció interna hi haurà un 25% de places reservades per a dones.

-Les convocatòries d’aquestes tres categories NO es farà seguint els criteris de territorialitat.

-La previsió d’ aquestes tres convocatòries és que surtin la segona quinzena de juny i la primera prova es faria durant la primera quinzena d’octubre.

-En aquestes convocatòries no hi haurà causes d’ exclusió mèdica, però s’ haurà d’ acreditar a través d’ informe la capacitació per portar armes i conduir. No hi haurà proves físiques. No hi haurà prova psicotècnica ni entrevista personal, sinó que es farà directament la prova d’ avaluació de competències professionals, aquesta prova serà

enregistrada en vídeo i àudio, gravació que restarà guardada juntament amb l’ històric de la convocatòria.

3.- Presentació i proposta de la Instrucció sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’ Esquadra:

La SGRH va presentar a les organitzacions sindicals una proposta de la Instrucció que determinarà la provisió temporal de llocs de treball del CME, la qual no és definitiva i on les organitzacions sindicals hi podrem presentar propostes i esmenes. Un cop fet això, se’n debatrà la seva inclusió en una nova reunió.
L’ objectiu d’ aquesta instrucció serà garantir l’atenció als principis de mèrit i capacitat, publicitat i lliure concurrència, així com per atendre les obligacions en matèria de transparència, en la provisió temporal dels llocs de treball, sens perjudici del desenvolupament de les convocatòries per a la seva provisió definitiva.
Serà d’aplicació per a la provisió temporal dels llocs de treball que, d’acord amb la relació de llocs de treball (RLT), s’han de proveir de forma definitiva per concurs o concurs oposició.
També serà d’aplicació per aquells llocs de treball de les escales bàsica i intermèdia que s’hagin de proveir de manera definitiva per lliure designació.
Aquesta Instrucció no serà d’aplicació a la provisió temporal dels llocs de treball de l’escala de suport.
El procediment per a la provisió temporal de llocs de treball vacants s’ iniciarà quan per necessitats del servei urgents i inajornables s’hagi de proveir un lloc de treball. Aleshores el/la cap de l’àrea a què estigui adscrit (o el/la cap d’unitat, si es tracta d’una unitat que depèn directament d’una regió policial o comissaria general) emetrà l’informe proposta justificatiu de la petició de provisió temporal d’aquest lloc de treball. L’informe contindrà:
La identificació del lloc o llocs de treball a proveir/ la motivació de la necessitat i la urgencia/ la persona o persones responsables de la selección/ la justificació del contingut de l’oferiment quant a requisits de participació, procés selectiu i calendari proposat/ d’altra informació que es consideri rellevant per a argumentar la proposta.
L’informe proposta s’acompanyarà d’un esborrany d’oferiment que contindrà la següent informació:
Característiques dels llocs de treball a proveir (identificació, adscripció jeràrquica, categoria, especialitat, localitat i règim horari d’aplicació)/ Funcions dels llocs de treball/ Requisits de participació/ Aspectes a valorar a la selecció/ Procediment de selecció/ Forma d’ocupació dels llocs de treball, amb indicació de la temporalitat/ Instruccions per a la participació.
En el cas de llocs de treball adscrits a la Prefectura de la Policia o a l’Escola de Policia de Catalunya, la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat centralitzarà aquestes peticions amb la finalitat d’avaluar, amb caràcter previ a la tramesa de l’informe proposta a la Subdirecció general de Recursos Humans, si la provisió d’aquest lloc de treball és d’acord amb les prioritats d’ocupació establertes. Si no és el cas, la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat n’informarà per via jeràrquica al cap d’àrea o unitat que ha fet la proposta i no la trametrà a la Subdirecció general de Recursos Humans.
En el cas de llocs de treball no adscrits a la Prefectura de la Policia, el/la cap de la comissaria general, divisió o àrea ha de trametre l’informe proposta a la Subdirecció general de Recursos Humans, la qual n’informarà la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat amb caràcter previ a la seva tramitació.
Quan es tracti de proveir un conjunt de llocs de treball de similars característiques, per la creació d’una nova unitat o per atendre necessitats globals de diverses unitats, la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat serà l’encarregada d’elaborar l’informe proposta i trametre’l a la Subdirecció general de Recursos Humans.
L’ oferiment d’aquestes places es farà a través de la Intranet Corporativa, ja sigui en l’ apartat “CONVOCATÒRIES” o a través d’ un destacat a la pàgina principal.
El procediment de selecció consistirà, amb caràcter general, en la verificació del compliment dels requisits de participació, l’avaluació del currículum d’acord amb els aspectes a valorar que s’indiquin en l’oferiment i una entrevista personal. Quan les funcions del lloc de treball ho requereixin, també es podran incorporar proves de coneixements, físiques o de caràcter pràctic.
La selecció l’han de dur a terme la persona o persones que s’hagin identificat com a responsables en l’informe proposta de provisió temporal, a les quals els correspondrà:
a) Donar compliment a les condicions establertes a l’oferiment quant a requisits, aspectes a valorar i procediment de selecció;
b) Rebre formació en matèria d’igualtat i vetllar perquè en cap moment de la selecció s’apliquin criteris que puguin constituir una discriminació directa o indirecta per raó de gènere, de necessitats de conciliació o per qualsevol altre motiu personal, i, en particular, perquè en el decurs de l’entrevista personal no es pregunti sobre aquest tipus de circumstàncies;
c) Documentar i conservar la documentació corresponent a la justificació de la persona o persones seleccionades;
d) Emetre informe amb la proposta de persona o persones seleccionades per a ocupar els llocs de treball provisionalment o, si és el cas, amb la proposta de deixar desert el procés de selecció per manca de persones candidates que compleixin els requisits o siguin idònies per a ocupar aquests llocs de treball.

La resolució de les convocatòries de provisió de llocs de treball (concurs general, concurs oposició o lliure designació) comportarà la finalització de la totalitat de comissions de serveis o adscripcions provisionals de les persones que no hagin obtingut lloc de treball en la corresponent convocatòria. Exceptuant aquelles comissions de servei o adscripcions provisionals que s’ hagin donat per situacions de malatia propia o d’ un familiar, per situacions de violència de gènere, per gestació o lactància o víctimes de terrorisme.

En el cas de la provisió temporal per a les primeres destinacions de les persones funcionàries que accedeixen a una nova categoría, en la fase de formació es facilitarà a les persones aspirants el formulari corresponent per tal que puguin indicar les seves preferències quant a les destinacions per a la realització de la fase de pràctiques.
Les destinacions en pràctiques s’assignaran d’acord amb les puntuacions assolides en la fase de concurs més en la fase d’oposició.
En cas que les persones aspirants vulguin optar per mantenir les retribucions del lloc de treball que venien ocupant, en lloc de les corresponents a les de pràctiques de la nova categoria, hauran de formalitzar i presentar el formulari de sol·licitud per mantenir les retribucions de l’anterior categoria (DAD 72).
-Assignació de destinacions provisionals de la nova categoria
Abans de la finalització de la fase de pràctiques, s’ha de publicar a la intranet corporativa, en l’apartat corresponent a la convocatòria, un comunicat amb les instruccions a les persones aspirants perquè seleccionin les seves preferències de destinació provisional de la nova categoria.
Els llocs de treball s’oferiran en tres llistes diferenciades, d’acord amb la forma de provisió definitiva de cada lloc de treball segons la relació de llocs de treball:
a) Llista A: Llocs de treball que es proveeixen de forma definitiva per concurs general. Totes les persones participants faran constar l’ordre de preferències respecte de la totalitat de llocs de treball d’aquesta llista.
b) Llista B: Llocs de treball que es proveeixen de forma definitiva per concurs oposició de l’especialitat a què correspongui. Aquesta selecció és opcional per a les persones participants i només poden seleccionar llocs de treball pels quals disposin de la formació específica necessària, segons consti a la relació de llocs de treball.
c) Llista C: Llocs de treball que es proveeixen de forma definitiva per lliure designació. Aquesta selecció és opcional per a les persones participants. L’assignació de llocs de treball es durà a terme de la següent manera:
Primer, s’assignaran els llocs de treball de la llista C, d’acord amb la idoneïtat del candidat/a tenint en compte les característiques dels llocs de treball. En aquest sentit, es tindran en compte els llocs de treball ocupats per les persones participants anteriorment, la formació de què disposin i, opcionalment, es podran dur a terme entrevistes personals per a avaluar la seva idoneïtat per a desenvolupar les funcions d’aquests llocs de treball.
En segon lloc, s’assignaran els llocs de treball de la llista B, per ordre de puntuació de la convocatòria a les persones participants que disposin de la formació específica que correspongui a cadascun dels llocs de treball.
En tercer lloc, s’assignaran els llocs de treball de la llista A, entre les persones que no hagin estat assignades a llocs de treball de les llistes anteriors, d’acord amb l’ordre de puntuació de la convocatòria.
Excepcionalment, per causes degudament motivades i amb informe justificatiu de les necessitats de servei concretes en cada cas, es podran adscriure provisionalment persones aspirants a d’altres llocs de treball. Aquests llocs de treball no es tindran en compte en aquesta assignació general, als efectes de no perjudicar en la tria de destinacions la resta de persones participants.
L’assignació de llocs de treball, inclosos els que excepcionalment es duguin a terme de manera directa, es farà pública a la intranet corporativa, en l’apartat corresponent a la convocatòria.
-Oferiment previ a les persones més antigues a la categoría:
Amb caràcter previ a la resolució de la convocatòria d’ascens, es publicarà un oferiment obert als efectius que ja formin part de la categoria, perquè puguin tenir accés a les noves vacants que s’hagin de cobrir amb la convocatòria de forma prioritària a les noves persones que accedeixin a la categoria.
La USPAC-USCOP amb els seus serveis jurídics farà un profund estudi d’aquesta instrucció amb l’objectiu que l’assignació de places es faci amb total transparència i seguint criteris objectius i allunyats de l’ arbitrarietat que pot suposar que aquesta assignació no es faci seguint els criteris de MÈRIT, CAPACITAT i ANTIGUITAT. Del resultat d’aquests acords us informarem puntualment a través dels comunicats específics i dels nostres delegats de territori, els quals resoldran tots els dubtes que tingueu.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.